Žalm 72

Bible Kralická (1613):
1. Šalomounovi. Bože, soudy své králi dej, a spravedlnost svou synu královu,
2. Aby soudil lid tvůj v spravedlnosti a chudé tvé v pravosti.
3. Hory přinesou pokoj lidu i pahrbkové v spravedlnosti.
4. Souditi bude chudé z lidu, a vysvobodí syny nuzného, násilníka pak potře.
5. Báti se budou tebe, dokudž slunce a měsíc trvati bude, od národu až do pronárodu.
6. Jako když sstupuje déšť na přisečenou trávu, a jako tiší déšťové skrápějící zemi:
7. [Tak] zkvete ve dnech jeho spravedlivý, a [bude] hojnost pokoje, dokud měsíce stává.
8. Panovati bude od moře až k moři, a od řeky až do končin země.
9. Před ním skláněti se budou obyvatelé pustin vyprahlých, a nepřátelé jeho prach lízati budou.
10. Králové při moři a z ostrovů pocty mu přinesou, králové Šebejští a Sabejští dary obětovati budou.
11. Nadto klaněti se jemu budou všickni králové, všickni národové jemu sloužiti budou.
12. Nebo vytrhne nuzného, volajícího a nátisk trpícího, kterýž nemá spomocníka.
13. Smiluje se nad bídným a potřebným, a duše nuzných spasí.
14. Od lsti a násilí vysvobodí duši jejich; neboť [jest] drahá krev jejich před očima jeho.
15. Budeť dlouhověký, a dávati mu budou zlato Arabské, a ustavně za něj se modliti, na každý den jemu dobrořečiti budou.
16. Když [se vrže] hrst obilí do země na vrchu hor, klátiti se budou jako Libán klasové jeho, a kvésti budou měšťané jako byliny země.
17. Jméno jeho bude na věky; dokudž slunce trvá, děditi bude jméno jeho. A požehnání sobě dávajíce v něm všickni národové, budou ho blahoslaviti.
18. Požehnaný Hospodin Bůh, Bůh Izraelský, kterýž sám činí divné věci,
19. A požehnané jméno slávy jeho na věky. Budiž také naplněna slávou jeho všecka země, Amen i Amen.
20. Skonávají se modlitby Davidovy, syna Izai.