Žalm 71

Bible Kralická (1613):
1. V tebeť, Hospodine, doufám, nechť nejsem zahanben na věky.
2. Vedlé spravedlnosti své vytrhni mne, a vyprosť mne; nakloň ke mně ucha svého, a spas mne.
3. Budiž mi skalou obydlí, na niž bych ustavičně utíkal; přikázal jsi ostříhati mne, nebo skála má i pevnost má ty jsi.
4. Bože můj, vytrhni mne z ruky bezbožníka, z ruky převráceného a násilníka.
5. Nebo ty jsi má naděje, Pane; Hospodine, v tebeť doufám od své mladosti.
6. Na tebe jsem zpolehl hned od života, z břicha matky mé ty jsi mne vyvedl, v tobě [jest] chvála má vždycky.
7. Jako zázrak byl jsem mnohým, a však ty jsi mé silné doufání.
8. [Ó] ať jsou naplněna ústa má chválením tebe, přes celý den slavením tebe.
9. Nezamítejž mne v věku starosti; když zhyne síla má, neopouštějž mne.
10. Nebo mluvili nepřátelé moji proti mně, a ti, jenž střehou duše mé, radili se spolu,
11. Pravíce: Bůh jej opustil, hoňte a popadněte jej, nebo kdo by ho vytrhl, není žádného.
12. Bože, nevzdalujž se ode mne, Bože můj, přispějž mi na pomoc.
13. Nechť jsou zahanbeni, [a] zhynou protivníci duše mé; přikryti buďte lehkostí a hanbou, kteříž hledají pádu mého.
14. Já pak ustavičně čekati, a vždy víc a víc tě chváliti budu.
15. Ústa má budou vypravovati spravedlnost tvou, každého dne spasení tvé, ačkoli [mu] počtu nevím.
16. Přistoupě k všelijaké moci Panovníka Hospodina, připomínati budu tvou vlastní spravedlnost.
17. Bože, učinil jsi mne od mladosti mé, a až po dnes vypravuji o divných činech tvých.
18. Protož také i do starosti a šedin, Bože, neopouštěj mne, až v známost uvedu rámě tvé [tomuto] věku, a všechněm potomkům sílu tvou.
19. Nebo spravedlnost tvá, Bože, vyvýšená jest, provodíš zajisté věci veliké. Bože, kdo jest podobný tobě?
20. Kterýž ač jsi mi dal okusiti úzkostí velikých a hrozných, [však] zase k životu navrátíš mne, a z propastí země zase mne vyzdvihneš.
21. Rozmnožíš důstojnost mou, a zase utěšíš mne.
22. I jáť také budu tě slaviti na nástroji hudebném, i pravdu tvou, Bože můj; žalmy tobě zpívati budu na harfě, ó svatý Izraelský.
23. Plésati budou rtové moji, když žalmy zpívati budu tobě, i duše má, kterouž jsi vykoupil.
24. Nadto i jazyk můj každý den vypravovati bude spravedlnost tvou; nebo se zastyděti a zahabiti musili ti, jenž mého pádu hledali.