Žalm 69

Bible Kralická (1613):
1. (69:1) Přednímu z kantorů na šošannim, žalm Davidův. (69:2) Vysvoboď mne, ó Bože, neboť jsou dosáhly vody až k duši mé.
2. (69:3) Pohřížen jsem v hlubokém bahně, v němž dna není; všel jsem do hlubokosti vod, jejichž proud zachvátil mne.
3. (69:4) Ustal jsem, volaje, vyschlo hrdlo mé, zemdlely oči mé od ohlídání se na [tě] Boha svého.
4. (69:5) Více jest těch, kteříž mne nenávidí bez příčiny, než vlasů hlavy mé; zmocnili se ti, kteříž mne vyhladiti usilují, a jsou nepřátelé moji bez mého provinění; to, čehož jsem nevydřel, nahražovati jsem musil.
5. (69:6) Bože, ty znáš sám nemoudrost mou, a výstupkové moji nejsou skryti před tebou.
6. (69:7) Nechť nebývají zahanbeni příčinou mou ti, kteříž na tě očekávají, Pane, Hospodine zástupů; nechť nepřicházejí skrze mne k hanbě ti, kteříž tě hledají, ó Bože Izraelský.
7. (69:8) Neboť pro tebe snáším pohanění, [a] stud přikryl tvář mou.
8. (69:9) Cizí učiněn jsem bratřím svým, a cizozemec synům matky své,
9. (69:10) Proto že horlivost domu tvého snědla mne, a hanění hanějících tě na mne připadla.
10. (69:11) Když jsem plakal, postem [trápiv] duši svou, bylo mi [to] ku potupě obráceno.
11. (69:12) Když jsem bral na se pytel místo roucha, tehdy jsem jim byl za přísloví.
12. (69:13) Pomlouvali mne, sedíce v bráně, a písničkou byl jsem těm, kteříž pili víno.
13. (69:14) Já pak modlitbu svou k tobě [odsílám], Hospodine, časť jest dobré líbeznosti [tvé.] Ó Bože, vedlé množství milosrdenství svého vyslyš mne, pro pravdu svou spasitelnou.
14. (69:15) Vytrhni mne z bláta, abych nebyl pohřížen; nechť jsem vytržen od těch, kteříž mne nenávidí, jako z hlubokostí vod,
15. (69:16) Aby mne nezachvátili proudové vod, a nesehltila hlubina, ani se nade mnou zavřela prohlubně.
16. (69:17) Vyslyšiž mne, Hospodine, neboť jest dobré milosrdenství tvé; vedlé množství slitování svých vzhlédniž na mne.
17. (69:18) A neskrývej tváři své od služebníka svého, neboť mám úzkost; rychle vyslyš mne.
18. (69:19) Přibliž se k duši mé, [a] vyprosť ji; pro nepřátely mé vykup mne.
19. (69:20) Ty znáš pohanění mé, a zahanbení mé, i potupu mou, před tebouť jsou všickni nepřátelé moji.
20. (69:21) Pohanění potřelo srdce mé, pročež jsem byl v žalosti. Očekával jsem, zdali by mne kdo politoval, ale žádného nebylo, zdali by kdo potěšiti chtěli, ale nedočkal jsem.
21. (69:22) Nýbrž místo pokrmu poskytli mi žluči, a v žízni mé napájeli mne octem.
22. (69:23) Budiž jim stůl jejich před nimi za osídlo, a pokojný způsob jejich místo síti.
23. (69:24) Ať se zatmí oči jejich, aby viděti nemohli, a bedra jejich k stálému přiveď zemdlení.
24. (69:25) Vylí na ně rozhněvání své, a prchlivost hněvu tvého ať je zachvátí.
25. (69:26) Budiž příbytek jejich pustý, v staních jejich kdo by obýval, ať není žádného.
26. (69:27) Nebo se tomu, jehož jsi ty zbil, protiví, a o bolesti zraněných tvých rozmlouvají.
27. (69:28) Přilož nepravost k nepravosti jejich, a ať nepřicházejí k spravedlnosti tvé.
28. (69:29) Nechť jsou vymazáni z knihy živých, a s spravedlivými ať nejsou zapsáni.
29. (69:30) Já pak ztrápený jsem, a bolestí sevřený, ale spasení tvé, ó Bože, na místě bezpečném postaví mne.
30. (69:31) I buduť chváliti jméno Boží s prozpěvováním, a velebiti je s děkováním.
31. (69:32) A bude [to] příjemnější Hospodinu nežli vůl, neb volek rohatý s rozdělenými kopyty.
32. (69:33) To když uhlédají tiší, radovati se budou, hledajíce Boha, a ožive srdce jejich.
33. (69:34) Neboť vyslýchá chudé Hospodin, a vězni svými nezhrzí.
34. (69:35) Chvaltež ho nebesa a země, moře i všeliký hmyz jejich.
35. (69:36) Bůhť zajisté zachová Sion, a vzdělá města Judská, i budou tu bydliti, a [zemi] tu dědičně obdrží.
36. (69:37) Tolikéž i símě služebníků jeho dědičně jí vládnouti budou, a milující jméno jeho v ní přebývati.