Žalm 68

Bible Kralická (1613):
1. (68:1) Přednímu z kantorů, Davidův žalm k zpívání. (68:2) Povstane Bůh, [a] rozprchnou se nepřátelé jeho, a utekou od tváři jeho ti, kteříž ho mají v nenávisti.
2. (68:3) Jakož rozehnán bývá dým, tak [je] rozženeš; jakož se rozplývá vosk před ohněm, [tak] bezbožní zahynou před tváří Boží.
3. (68:4) Spravedliví pak veselíce se, poskakovati budou před Bohem, a plésati budou radostí.
4. (68:5) Prozpěvujte Bohu, žalmy zpívejte jménu jeho, vyrovnejte cestu tomu, kterýž se vznáší na oblacích. Hospodin jest jméno jeho, plésejtež před ním.
5. (68:6) Otec [jest] sirotků a ochránce vdov, Bůh v příbytku svatém svém.
6. (68:7) Bůh samotné rozmnožuje v domy, vyvodí vězně z okovů, zpurní pak bydliti musejí v zemi vyprahlé.
7. (68:8) Bože, když jsi předcházel lid svůj, když jsi kráčel po poušti, Sélah,
8. (68:9) Země se třásla, též i nebesa rozplývala se před tváří Boží, i ta [hora] Sinai před přítomností Boží, Boha Izraelského.
9. (68:10) Deštěm štědrosti hojné skropoval jsi, Bože, dědictví své, a když zemdlívalo, ty jsi je zase očerstvoval.
10. (68:11) Zástupové tvoji přebývají v něm, [kteréžs] [ty] nastrojil dobrotivostí svou pro chudého, ó Bože.
11. (68:12) Pán dal slovo [své,] [i] těch, kteréž potěšeně zvěstovaly, zástup veliký, [řkoucích:]
12. (68:13) Králové s vojsky utíkali, utíkali, a doma hlídající dělily kořisti.
13. (68:14) Ačkoli jste mezi kotly ležeti musili, [však jste jako] holubice, mající křídla postříbřená, a brky z ryzího zlata.
14. (68:15) Když Všemohoucí rozptýlí krále v této [zemi], zbělíš jako sníh na [hoře] Salmon.
15. (68:16) Hoře veliké, hoře v Bázan, hoře pahrbkovaté, hoře v Bázan.
16. (68:17) Pročež vyskakujete, hory pahrbkovaté? [Na] tétoť hoře zalíbilo se Bohu přebývati, jistě žeť [na ní] Hospodin na věky přebývati bude.
17. (68:18) Vozů Božích jest dvadceti tisíců, mnoho tisíců andělů, Pán pak mezi nimi [jako na] Sinai v svatyni [přebývá.]
18. (68:19) Vstoupil jsi na výsost, jaté jsi vedl vězně, vzal jsi dary pro lidi. I nejzpurnější k přebývání [s námi], Hospodine Bože, [přivozuješ.]
19. (68:20) Požehnaný Pán, každého dne nás osýpá [dary svými], Bůh silný spasení našeho. Sélah.
20. (68:21) Onť jest Bůh silný náš, Bůh silný k hojnému spasení. Hospodin Pán z smrti vyvodí.
21. (68:22) Raní zajisté Bůh hlavu nepřátel svých, a vrch hlavy vlasatý chodícího v hříších svých.
22. (68:23) Řekltě Pán: Zaseť vyvedu [své], jako z Bázan, zase vyvedu z hlubokosti mořské.
23. (68:24) A protož noha tvá zbrocena bude ve krvi, i jazyk psů tvých [krví] nepřátelskou.
24. (68:25) Spatřili slavné jití tvé, Bože, jití silného Boha mého a krále mého v svatyni.
25. (68:26) Napřed šli zpěváci, z zadu hrající na nástroje hudebné, u prostřed pak děvečky bubnující.
26. (68:27) V shromážděních dobrořečte Bohu Pánu, kteříž jste z národu Izraelského.
27. (68:28) Tu [ať jest] Beniamin maličký, kterýž je opanoval, [tu] knížata z Judy a houfové jejich, knížata z Zabulona, i knížata z Neftalíma.
28. (68:29) Obdařil tě Bůh tvůj silou. Potvrdiž, Bože, což jsi mezi námi vzdělal,
29. (68:30) Z chrámu svého nad Jeruzalémem, [do něhož] tobě přinášeti budou králové dary.
30. (68:31) Zahub zástup kopidlníků, sebrání mocných vůdců i lidu bujného, pyšně vykračující s kusy stříbra; rozptyl lidi žádostivé válek.
31. (68:32) Přijdouť nejvzácnější z Egypta, Mouřenínská země rychle vztáhne ruku svou k Bohu.
32. (68:33) Království země zpívejte Bohu, žalmy zpívejte Pánu, Sélah,
33. (68:34) Tomu, kterýž se vznáší nad nebem nebes starodávních; aj, vydává hlas svůj, hlas přemocný.
34. (68:35) Dejte [čest] síly Bohu, jehož důstojnost nad Izraelem, a velikomocnost jeho na oblacích.
35. (68:36) Přehrozný jsi, ó Bože, z svatých příbytků svých. Bůh silný Izraelský, onť dává moc a sílu lidu [svému], Bůh požehnaný.