Žalm 65

Bible Kralická (1613):
1. (65:1) Přednímu z kantorů žalm, Davidova píseň. (65:2) Na tobě přestávati [sluší], ó Bože, tebe na Sionu chváliti, a [tu] tobě slib vyplňovati.
2. (65:3) [Tu] k tobě modlitbu vyslýchajícímu všeliké tělo přicházeti bude.
3. (65:4) Mnohé nepravosti, kteréž se zmocnily nás, [a] přestoupení naše ty očistíš.
4. (65:5) Blahoslavený, [kohož] vyvoluješ, a přivodíš, [aby] obýval v síňcích tvých. [Tuť] nasyceni budeme dobrým domu tvého, [v] svatyni chrámu tvého.
5. (65:6) Předivné věci podlé spravedlnosti nám mluvíš, Bože spasení našeho, naděje všech končin země i moře dalekého,
6. (65:7) Kterýž upevňuješ hory mocí svou, silou jsa přepásán,
7. (65:8) Kterýž skrocuješ zvuk moře, ječení vlnobití jeho, i bouření se národů,
8. (65:9) Tak že se báti musejí obyvatelé končin zázraků tvých, [kteréž] nastáváním jitra a večera k plésání přivodíš.
9. (65:10) Navštěvuješ zemi a svlažuješ ji, hojně ji obohacuješ. Potok Boží naplňován bývá vodami, i nastrojuješ obilé jejich, když ji tak spravuješ.
10. (65:11) Záhony její svlažuješ, brázdy její snižuješ, dešti ji obměkčuješ, a zrostlinám jejím požehnání dáváš.
11. (65:12) Korunuješ rok dobrotivostí svou, a šlepěje tvé kropí tučností;
12. (65:13) Skropují pastviště po pustinách, tak že i pahrbkové plésáním přepasováni bývají.
13. (65:14) Přiodíny bývají roviny dobytkem, a údolí přistřína obilím, [tak že] radostí prokřikují, a prozpěvují.