Žalm 58

Bible Kralická (1613):
1. (58:1) Přednímu z kantorů, [jako:] Nevyhlazuj, Davidův [žalm] zlatý. (58:2) Právě-liž vy, ó shromáždění, spravedlnost vypovídáte? Upřímně-liž soudy činíte, vy synové lidští?
2. (58:3) Anobrž raději nepravosti v srdci ukládáte, [a] násilí rukou svých v zemi této odvažujete.
3. (58:4) Uchýlili se bezbožníci hned od narození, pobloudili hned od života matky, mluvíce lež.
4. (58:5) Jed v sobě mají jako jedovatý had, jako lítý had hluchý, kterýž zacpává ucho své,
5. (58:6) Aby neslyšel hlasu zaklinačů, a čarodějníka v čářích vycvičeného.
6. (58:7) Ó Bože, potři jim zuby v ústech jejich, střenovní zuby lvíčat [těch] polámej, Hospodine.
7. (58:8) Nechť se rozplynou jako voda, a zmizejí; ať jsou jako ten, kterýž napíná [luk], jehož však střely se lámí,
8. (58:9) Jako hlemejžď, kterýž tratí se a mizí, jako nedochůdče ženy, ješto nespatřilo slunce.
9. (58:10) Prvé než [lidé] pocítí trní jejich [a] bodláku, hned za živa zapálením jako vichřicí zachváceni budou.
10. (58:11) I bude se veseliti spravedlivý, když uzří pomstu, nohy své umyje ve krvi bezbožníka.
11. (58:12) Ano dí každý: V pravdě, žeť má užitek spravedlivý, jistě, žeť jest Bůh soudce na zemi.