Žalm 57

Bible Kralická (1613):
1. (57:1) Přednímu kantoru, [jako:] Nevyhlazuj, zlatý [žalm] Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně. (57:2) Smiluj se nade mnou, ó Bože, smiluj se nade mnou; neboť v tebe doufá duše má, a v stínu křídel tvých schráním se, až přejde ssoužení.
2. (57:3) Volati budu k Bohu nejvyššímu, k Bohu silnému, kterýž dokonává za mne.
3. (57:4) Onť pošle s nebe, a zachová mne [od] potupy usilujícího mne sehltiti. Sélah. Pošle Bůh milosrdenství své a pravdu svou.
4. (57:5) Duše má jest u prostřed lvů, bydlím mezi paliči, mezi lidmi, jejichž zubové kopí a střely, a jazyk jejich jako ostrý meč.
5. (57:6) Vyvyšiž se nad nebesa, ó Bože, a nade všecku zemi sláva tvá.
6. (57:7) Tenata roztáhli nohám mým, sklíčili duši mou, vykopali přede mnou jámu, [ale sami] upadli do ní. Sélah.
7. (57:8) Hotovo jest srdce mé, Bože, hotovo jest srdce mé, zpívati a oslavovati tě budu.
8. (57:9) Probuď se, slávo má, probuď se, loutno a harfo, když v svitání povstávám.
9. (57:10) Slaviti tě budu mezi lidmi, Pane, žalmy prozpěvovati tobě budu mezi národy.
10. (57:11) Nebo veliké jest až k nebi milosrdenství tvé, a až k nejvyšším oblakům pravda tvá.
11. (57:12) Vyvyšiž se nad nebesa, ó Bože, a nade všecku zemi sláva tvá.