Žalm 56

Bible Kralická (1613):
1. (56:1) Přednímu z kantorů, o němé holubici v [místech] vzdálených, zlatý [žalm] Davidův, když ho jali Filistinští v Gát. (56:2) Smiluj se nade mnou, ó Bože, nebo mne sehltiti chce člověk; každého dne boj veda, ssužuje mne.
2. (56:3) Sehltiti mne usilují na každý den moji nepřátelé; jistě žeť jest mnoho válčících proti mně, ó Nejvyšší.
3. (56:4) Kteréhokoli dne strach mne obkličuje, v tebe doufám.
4. (56:5) Boha chváliti budu z slova jeho, v Boha doufati budu, aniž se budu báti, aby mi co mohlo učiniti tělo.
5. (56:6) Na každý den slova má převracejí, proti mně jsou všecka myšlení jejich ke zlému.
6. (56:7) Spolu se scházejí, skrývají se, a šlepějí mých šetří, číhajíce na duši mou.
7. (56:8) Za nešlechetnost-liž zniknou [pomsty]? V prchlivosti, ó Bože, smeceš lidi [ty.]
8. (56:9) Ty má utíkání v počtu máš, schovej slzy mé do láhvice své, a což bys jich v počtu neměl?
9. (56:10) A tehdyť obráceni budou zpět nepřátelé moji v ten den, když volati budu; toť vím, že Bůh při mně [stojí.]
10. (56:11) Jáť budu Boha chváliti z slova, Hospodina oslavovati budu z slova [jeho.]
11. (56:12) V Boha doufám, nebudu se báti, aby mi co učiniti mohl člověk.
12. (56:13) Tobě jsem, Bože, učinil sliby, [a protož] tobě vzdám chvály.
13. (56:14) Nebo jsi vytrhl z smrti duši mou, a nohy mé od poklesnutí, tak abych stále chodil před Bohem v světle živých.