Žalm 54

Bible Kralická (1613):
1. (54:1) Přednímu z kantorů na neginot, vyučující [žalm] Davidův, (54:2) Když přišli Zifejští, a řekli Saulovi: Nevíš-liž, že se David pokrývá u nás? (54:3) Bože, spasena mne učiň pro jméno své, a v moci své veď při mou.
2. (54:4) Bože, slyš modlitbu mou, pozoruj řeči úst mých.
3. (54:5) Neboť jsou cizí povstali proti mně, a ukrutníci hledají duše mé, nepředstavujíce sobě Boha před oblíčej svůj. Sélah.
4. (54:6) Aj, Bůhť jest spomocník můj; Pán s těmi jest, kteříž jsou podpůrcové života mého.
5. (54:7) Odplať zlým nepřátelům mým, v pravdě své vypleň je, [ó Pane.]
6. (54:8) I buduť dobrovolně oběti obětovati, slaviti budu jméno tvé, Hospodine, proto že jest dobré.
7. (54:9) Nebo z ssoužení všelikého vytrhl mne [Bůh], nýbrž i [pomstu] nad nepřátely mými vidělo oko mé.