Žalm 53

Bible Kralická (1613):
1. (53:1) Přednímu z kantorů na machalat, vyučující [žalm] Davidův. (53:2) Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Porušeni jsou, a ohavnou páší nepravost; není, kdo by činil dobré.
2. (53:3) Bůh s nebe popatřil na syny lidské, aby viděl, byl-li by kdo rozumný [a] hledající Boha.
3. (53:4) [Aj,] každý z nich nazpět odšel, napořád neužiteční učiněni jsou; není, kdo by činil dobré, není ani jednoho.
4. (53:5) Zdaliž nevědí všickni činitelé nepravosti, lid můj sžírajíce, jako by chléb jedli? Boha [pak] nevzývají.
5. (53:6) Tuť se náramně strašiti budou, kdež není strachu. Bůh zajisté rozptýlí kosti těch, kteříž tě vojensky oblehli; zahanbíš [je], nebo Bůh pohrdl jimi.
6. (53:7) Ó by z Siona dáno bylo spasení Izraelovi. Když Bůh zase přivede zajaté lidu svého, plésati bude Jákob, a veseliti se Izrael.