Žalm 52

Bible Kralická (1613):
1. (52:1) Přednímu z kantorů, vyučující [žalm] Davidův. (52:2) Když přišel Doeg Idumejský, a zvěstoval Saulovi, a pověděl mu, že David všel do domu Achimelechova. (52:3) Proč se chlubíš nešlechetností, ty mocný? Milosrdenstvíť Boha silného [trvá] každého dne.
2. (52:4) Těžkosti obmýšlí jazyk tvůj, tak jako břitva nabroušená lest provodí.
3. (52:5) Miluješ zlé více než dobré, raději lež mluvíš než spravedlnost. Sélah.
4. (52:6) Miluješ všelijaké řeči k sehlcení, a jazyk ošemetný.
5. (52:7) I tebeť Bůh silný zkazí na věky, pochytí tě, a vytrhne tě z stánku, a vykoření z země živých. Sélah.
6. (52:8) Což spravedliví vidouce, budou se báti a jemu posmívati:
7. (52:9) Aj, toť jest ten člověk, kterýž neskládal v Bohu síly své, ale doufaje ve množství bohatství svých, zmocňoval se v zlosti své.
8. (52:10) Já pak [budu] jako oliva zelenající se v domě Božím; [neboť] jsem naději složil v milosrdenství Božím na věky věků.
9. (52:11) Oslavovati tě budu, [Pane], na věky, že jsi [to] učinil, a poshovím na jméno tvé, neboť jest vzácné před oblíčejem svatých tvých.