Žalm 51

Bible Kralická (1613):
1. (51:1) Přednímu z kantorů, žalm Davidův, (51:2) Když k němu přišel Nátan prorok, po [jeho] vjití k Betsabé. (51:3) Smiluj se nade mnou, Bože, podlé milosrdenství svého, podlé množství slitování svých shlaď přestoupení má.
2. (51:4) Dokonale obmej mne od nepravosti mé, a od hříchu mého očisť mne.
3. (51:5) Nebo já znám přestoupení svá, a hřích můj přede mnou jest ustavičně.
4. (51:6) Tobě, tobě samému, zhřešil jsem, a zlého se před očima tvýma dopustil, abys spravedlivý zůstal v řečech svých, a bez úhony v soudech svých.
5. (51:7) Aj, v nepravosti zplozen jsem, a v hříchu počala mne matka má.
6. (51:8) Aj, ty libuješ pravdu u vnitřnostech, nadto skrytou moudrost zjevil jsi mi.
7. (51:9) Vyčisť mne yzopem, a očištěn budu, umej mne, a nad sníh bělejší budu.
8. (51:10) Dej mi slyšeti radost a potěšení, tak ať zpléší kosti [mé], kteréž jsi potřel.
9. (51:11) Odvrať tvář svou přísnou od hříšností mých, a vymaž všecky nepravosti mé.
10. (51:12) Srdce čisté stvoř mi, ó Bože, a ducha přímého obnov u vnitřnostech mých.
11. (51:13) Nezamítej mne od tváři své, a Ducha svatého svého neodjímej ode mne.
12. (51:14) Navrať mi radost spasení svého, a duchem dobrovolným utvrď mne.
13. (51:15) I budu vyučovati přestupníky cestám tvým, aby hříšníci k tobě se obraceli.
14. (51:16) Vytrhni mne z pomsty pro vylití krve, ó Bože, Bože spasiteli můj, a budeť s veselím prozpěvovati jazyk můj o spravedlnosti tvé.
15. (51:17) Pane, rty mé otevři, i budou ústa má zvěstovati chválu tvou.
16. (51:18) Nebo neoblíbil bys oběti, bychť [ji] i dal, aniž bys zápalu přijal.
17. (51:19) Oběti Boží duch skroušený; srdcem skroušeným a potřebným, Bože, nezhrzíš.
18. (51:20) Dobrotivě nakládej z milosti své s Sionem, vzdělej zdi Jeruzalémské.
19. (51:21) A tehdáž sobě zalíbíš oběti spravedlnosti, zápaly a pálení celých obětí, tehdážť voly na oltáři tvém obětovati budou.