Žalm 48

Bible Kralická (1613):
1. (48:1) Píseň žalmu synů Chóre. (48:2) Veliký jest Hospodin, a převelmi chvalitebný v městě Boha našeho, [na] hoře svatosti své.
2. (48:3) Ozdoba krajiny, útěcha vší země jestiť hora Sion, [k] straně půlnoční, město krále velikého.
3. (48:4) Bůh na palácích jeho, [a] znají ho býti vysokým hradem.
4. (48:5) Nebo aj, králové když se shromáždili [a] spolu táhli,
5. (48:6) Sami to uzřevše, velmi se divili, [a] předěšeni byvše, náhle utíkali.
6. (48:7) Tuť jest je strach popadl, [a] bolest jako ženu rodící.
7. (48:8) Větrem východním rozrážíš lodí Tarské.
8. (48:9) Jakž jsme slýchali, tak jsme spatřili, v městě Hospodina zástupů, v městě Boha našeho. Bůh upevní je až na věky.
9. (48:10) Rozjímáme, ó Bože, milosrdenství tvé u prostřed chrámu tvého.
10. (48:11) Jakož jméno tvé, Bože, tak i chvála tvá až do končin země; pravice tvá zajisté plná jest spravedlnosti.
11. (48:12) Raduj se, horo Sione, plésejte, dcery Judské, z příčiny soudů Božích.
12. (48:13) Obejděte Sion, a obstupte jej, sečtěte věže jeho.
13. (48:14) Přiložte mysl svou k ohradě, popatřte na paláce jeho, abyste uměli vypravovati věku potomnímu,
14. (48:15) Že tento Bůh jest Bůh náš na věčné věky, [a že] on vůdce náš bude až do smrti.