Žalm 47

Bible Kralická (1613):
1. (47:1) Přednímu zpěváku z synů Chóre, žalm. (47:2) Všickni národové plésejte rukama, trubte Bohu s hlasitým prozpěvováním.
2. (47:3) Nebo Hospodin nejvyšší, hrozný, [jest] král veliký nade vší zemi.
3. (47:4) Uvozuje lidi v moc naši, a národy pod nohy naše.
4. (47:5) Oddělil nám za dědictví naše slávu Jákobovu, kteréhož miloval. Sélah.
5. (47:6) Vstoupil Bůh s troubením, Hospodin s zvukem trouby.
6. (47:7) Žalmy zpívejte Bohu, zpívejte; zpívejte žalmy králi našemu, zpívejte.
7. (47:8) Nebo král vší země Bůh [jest], zpívejte žalmy rozumně.
8. (47:9) Kralujeť Bůh nad národy, Bůh sedí na trůnu svém svatém.
9. (47:10) Knížata národů připojili se [k] lidu Boha Abrahamova; nebo pavézy země Boží jsou, [pročež] [on] náramně vyvýšen jest.