Žalm 46

Bible Kralická (1613):
1. (46:1) Přednímu kantoru z synů Chóre, píseň na alamot. (46:2) Bůh [jest] naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová.
2. (46:3) A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory do prostřed moře.
3. (46:4) Byť i ječely, [a] kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí jeho. Sélah.
4. (46:5) Potok [a] pramenové jeho obveselují město Boží, nejsvětější z příbytků Nejvyššího.
5. (46:6) Bůh jest u prostřed něho, nepohneť se; přispějeť jemu Bůh na pomoc hned v jitře.
6. (46:7) Když hlučeli národové, [a] pohnula se království, vydal hlas svůj, [a] rozplynula se země.
7. (46:8) Hospodin zástupů [jest] s námi, hradem vysokým [jest] nám Bůh Jákobův. Sélah.
8. (46:9) Poďte, vizte skutky Hospodinovy, jakýchť jest pustin nadělal na zemi.
9. (46:10) Přítrž činí bojům až do končin země, lučiště láme, kopí posekává, a vozy spaluje ohněm,
10. (46:11) [Mluvě:] Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh, kterýž vyvýšen budu mezi národy, vyvýšen budu na zemi.
11. (46:12) Hospodin zástupů [jest] s námi, hradem vysokým [jest] nám Bůh Jákobův. Sélah.