Žalm 45

Bible Kralická (1613):
1. (45:1) Přednímu kantoru z synů Chóre, na šošannim, vyučující. Píseň o lásce. (45:2) Vyneslo srdce mé slovo dobré, vypravovati budu písně své o králi, jazyk můj [jako] péro hbitého písaře.
2. (45:3) Krásnější jsi nad [všecky] syny lidské, rozlita jest i milost ve rtech tvých, proto že jest tobě požehnal Bůh až na věky.
3. (45:4) Připaš meč svůj na bedra, ó reku udatný, [prokaž] důstojnost a slávu svou.
4. (45:5) A v té slávě své šťastně vyjížděj s slovem pravdy, tichosti a spravedlnosti, a dokáže pravice tvá hrozných věcí.
5. (45:6) Střely tvé jsou ostré, padati budou [od nich] před tebou národové, [proniknou] až k srdci nepřátel královských.
6. (45:7) Trůn tvůj, ó Bože, [jest] věčný a stálý, berla království tvého [jestiť] berla nejupřímější.
7. (45:8) Miluješ spravedlnost, a nenávidíš bezbožnosti, protož pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem veselé nad účastníky tvé.
8. (45:9) Mirra, aloe a kassia, všecka roucha tvá [voní] z paláců, z kostí slonových vzdělaných, nad ty, jenž tě obveselují.
9. (45:10) Dcery králů jsou mezi vzácnými tvými, přístojíť [i] manželka tobě po pravici v ryzím zlatě.
10. (45:11) Slyšiž, dcerko, a viz, a nakloň ucha svého, a zapomeň na lid svůj a na dům otce svého.
11. (45:12) I zalíbí se králi tvá krása; onť jest zajisté Pán tvůj, protož skláněj se před ním.
12. (45:13) Tuť i Tyrští s dary, před oblíčejem tvým kořiti se budou bohatí národové.
13. (45:14) Všecka slavná [jest] dcera královská u vnitřku, roucho zlatem vytkávané jest oděv její.
14. (45:15) V rouše krumpovaném přivedena bude králi, i panny za ní, družičky její, přivedeny budou k tobě.
15. (45:16) Přivedeny budou s radostí velikou a plésáním, a vejdou na palác královský.
16. (45:17) Místo otců svých budeš míti syny své, kteréž postavíš za knížata po vší zemi.
17. (45:18) V pamět uvoditi budu jméno tvé po všecky věky, pročež oslavovati tě budou národové na věky věků.