Žalm 37

Bible Kralická (1613):
1. [Žalm] Davidův. Nehněvej se příčinou zlostníků, nechtěj záviděti těm, kteříž páší nepravost.
2. Nebo jako tráva v náhle podťati budou, a jako zelená bylina uvadnou.
3. Doufej v Hospodina, a
4. Těš se v Hospodinu, a dá tobě žádosti srdce tvého.
5. Uval na Hospodina cestu svou, a slož v něm naději, onť zajisté [všecko] spraví.
6. A vyvedeť spravedlnost tvou jako světlo, a nevinu tvou jako poledne.
7. Mlčelivě se měj k Hospodinu, a očekávej na něj pečlivě. Nekormuť se příčinou toho, jemuž se daří na cestě jeho, příčinou člověka, kterýž provodí, cožkoli umyslil.
8. Pusť mimo sebe hněv, a zanech prchlivosti; nezpouzej se tak, abys zle činiti chtěl.
9. Nebo zlostníci vypléněni budou, ale ti, kteříž očekávají na Hospodina, dědičně zemí vládnouti budou.
10. Po malé chvíli zajisté, anť bezbožníka nebude, a pohledíš na místo jeho, anť ho již není.
11. Ale tiší dědičně obdrží zemi, a rozkoš míti budou ve množství pokoje.
12. Zle myslí bezbožník o spravedlivém, a škřipí na něj zuby svými,
13. [Ale] Hospodin směje se jemu; nebo vidí, že se přibližuje den jeho.
14. Vytrhujíť bezbožníci meč, a natahují lučiště své, aby porazili chudého a nuzného, aby hubili ty, kteříž jsou ctného obcování;
15. [Ale] meč jejich vejde v jejich srdce, a lučiště jejich budou polámána.
16. Lepší jest málo, což má spravedlivý, než veliká bohatství bezbožníků mnohých.
17. Nebo ramena bezbožných polámána budou, spravedlivé pak zdržuje Hospodin.
18. Znáť Hospodin dny upřímých, protož dědictví jejich na věky zůstane.
19. Nebudouť zahanbeni v čas zlý, a ve dnech hladu nasyceni budou;
20. Ale bezbožníci zahynou, a nepřátelé Hospodinovi, jak tuk beranů s dymem mizí, [tak] zmizejí.
21. Vypůjčuje bezbožník, a nemá co oplatiti, ale spravedlivý milost činí, a rozdává.
22. Nebo požehnaní ode Pána zemí vládnouti budou, ale zlořečení od něho budou vypléněni.
23. Krokové člověka [spravedlivého] od Hospodina spravováni bývají, a cestu jeho libuje.
24. Jestliže by upadl, neurazí se; nebo Hospodin drží jej za ruku jeho.
25. Mlad jsem byl, a sstaral jsem se, a neviděl jsem spravedlivého opuštěného, ani semene jeho žebrati chleba.
26. Každého dne milost činí, i půjčuje, a však símě jeho [jest] v požehnání.
27. Odstup od zlého, a čiň dobré, a bydliti budeš na věky.
28. Nebo Hospodin miluje soud, a neopouští svatých svých, na věky v stráži jeho budou; símě pak bezbožníků bude vypléněno.
29. [Ale] spravedliví ujmou zemi dědičně, a na věky v ní přebývati budou.
30. Ústa spravedlivého mluví moudrost, a jazyk jeho vynáší soud.
31. Zákon Boha jeho [jest] v srdci jeho, pročež nepodvrtnou se nohy jeho.
32. Špehujeť bezbožník po spravedlivém, a hledá ho zahubiti;
33. [Ale] Hospodin ho nenechá v ruce jeho, aniž ho dopustí potupiti, když by souzen byl.
34. Očekávejž [tedy] na Hospodina, a ostříhej cesty jeho, a on tě povýší, abys dědičně obdržel zemi, [z níž] že vykořeněni budou bezbožníci, uhlédáš.
35. Viděl jsem bezbožníka hrozné síly, an se rozložil jako zelený samorostlý [strom.]
36. Ale [tudíž] pominul, a aj nebylo ho; nebo hledal jsem ho, a není nalezen.
37. Pozor měj na pobožného, a viz upřímého, žeť [takového] člověka poslední věci jsou potěšené,
38. Přestupníci pak že tolikéž vyhlazeni budou, a bezbožníci naposledy vyťati.
39. Ale spasení spravedlivých [jest] od Hospodina, [onť jest] síla jejich v času ssoužení.
40. Spomáháť jim Hospodin, a je vytrhuje, vytrhuje je od bezbožníků, a zachovává je; nebo doufají v něho.