Žalm 33

Bible Kralická (1613):
1. Veselte se spravedliví v Hospodinu, na upříméť přísluší chválení.
2. Oslavujte Hospodina na harfě, na loutně, [a] na nástroji o desíti strunách, žalmy zpívejte jemu.
3. Zpívejte jemu píseň novou, a huďte dobře [a] zvučně.
4. Nebo pravé jest slovo Hospodinovo, a všeliké dílo jeho stálé.
5. Milujeť spravedlnost a soud, milosrdenství Hospodinova plná jest země.
6. Slovem Hospodinovým nebesa učiněna jsou, a duchem úst jeho všecko vojsko jejich.
7. Onť shrnul jako na hromadu vody mořské, a složil na poklad propasti.
8. Boj se Hospodina všecka země, děstež se před ním všickni obyvatelé okršlku zemského.
9. Nebo on řekl, a stalo se, on rozkázal, a postavilo se.
10. Hospodin ruší rady národů, a v nic obrací přemyšlování lidská.
11. Rada [pak] Hospodinova na věky trvá, myšlení srdce jeho od národu do pronárodu.
12. Blahoslavený národ, kteréhož Hospodin jest Bohem jeho, lid ten, kterýž sobě [on] vyvolil za dědictví.
13. Hospodin patře s nebe, vidí všecky syny lidské,
14. Z příbytku trůnu svého dohlédá ke všechněm obyvatelům země.
15. Ten, kterýž stvořil srdce jednoho každého z nich, spatřuje všecky skutky jejich.
16. Nebývá král zachován skrze mnohý zástup, ani udatný rek vysvobozen skrze velikou moc [svou.]
17. Oklamavatelný jest kůň k spomožení, aniž ve množství síly své vytrhuje.
18. Aj, oči Hospodinovy [patří] na ty, kteříž se ho bojí, [a] na ty, kteříž očekávají milosrdenství jeho,
19. Aby vyprostil od smrti duše jejich, a živil je v [čas] hladu.
20. Duše naše očekává na Hospodina, on jest spomožení naše, a pavéza naše.
21. V něm zajisté rozveselí se srdce naše, nebo ve jménu jeho svatém naději skládáme.
22. Budiž milosrdenství tvé nad námi, Hospodine, jakož naději máme v tobě.