Žalm 32

Bible Kralická (1613):
1. [Žalm] Davidův vyučující. Blahoslavený [jest] ten, jemuž odpuštěno přestoupení, [a] jehož hřích přikryt jest.
2. Blahoslavený člověk, jemuž nepočítá Hospodin nepravosti, a v jehož duchu lsti není.
3. [Já] když jsem mlčel, prahly kosti mé v úpění mém každého dne.
4. Nebo dnem i nocí obtížena byla nade mnou ruka tvá, tak že přirozená vlhkost má obrátila se v sucho letní. Sélah.
5. [Protož] hřích svůj oznámil jsem tobě, a nepravosti své jsem neukryl. Řekl jsem: Vyznám na sebe Hospodinu přestoupení svá, a ty jsi odpustil nepravost hříchu mého. Sélah.
6. Za to se tobě bude modliti každý svatý, v času příhodném k nalezení [tebe;] pročež vody mnohé v rozvodnění k němu nedosáhnou.
7. Ty jsi skrýše má, od ssoužení zachováš mne, [a] plésáním vítězným obdaříš. Sélah.
8. [Já] tobě k srozumění posloužím, a vyučím tě cestě, po níž bys choditi měl; dámť radu, oči své na tě [obrátě.]
9. Nebývejte jako kůň [a] jako mezek, kteříž rozumu nemají, jejichž ústa uzdou a udidly sevříti musíš, aby tobě neškodili.
10. Mnohé bolesti [jsou] bezbožníka, ale toho, jenž naději skládá v Hospodinu, milosrdenství obklíčí.
11. Radujte se v Hospodinu, a plésejte spravedliví, a prozpěvujte všickni srdce upřímého.