Žalm 30

Bible Kralická (1613):
1. (30:1) Žalm písně, při posvěcení domu Davidova. (30:2) Vyvyšovati tě budu, Hospodine, nebo jsi vyvýšil mne, aniž jsi obradoval nepřátel mých nade mnou.
2. (30:3) Hospodine Bože můj, k toběť jsem volal, a uzdravil jsi mne.
3. (30:4) Hospodine, vyvedl jsi z pekla duši mou, obživil jsi mne, abych s jinými nesstoupil do hrobu.
4. (30:5) Žalmy zpívejte Hospodinu svatí jeho, a oslavujte památku svatosti jeho.
5. (30:6) Nebo na kratičko trvá v hněvě svém, [všecken pak] život v dobré líbeznosti své; z večera potrvá pláč, ale z jitra navrátí se prozpěvování.
6. (30:7) I jáť jsem řekl, když mi se šťastně vedlo: Nepohnu se na věky.
7. (30:8) [Nebo] ty, Hospodine, podlé dobře líbezné vůle své silou upevnil jsi horu mou, [ale jakž] jsi skryl tvář svou, byl jsem přestrašen.
8. (30:9) I volal jsem k tobě, Hospodine, Pánu pokorně jsem se modlil, [řka:]
9. (30:10) Jaký [bude] užitek z mé krve, jestliže sstoupím do jámy? Zdaliž tě prach oslavovati bude? Zdaliž zvěstovati bude pravdu tvou?
10. (30:11) Vyslyšiž, Hospodine, a smiluj se nade mnou, Hospodine, budiž můj spomocník.
11. (30:12) I obrátil jsi mi pláč můj v plésání, odvázal jsi pytel můj, a přepásals mne veselím.
12. (30:13) Protož tobě žalmy zpívati bude jazyk [můj], a nebude mlčeti. Hospodine Bože můj, na věky tě oslavovati budu.