Žalm 29

Bible Kralická (1613):
1. Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, velikomocní, vzdejte Hospodinu čest a sílu.
2. Vzdejte Hospodinu slávu jména jeho, sklánějte se Hospodinu v ozdobě svatosti.
3. Hlas Hospodinův nad vodami, Bůh silný slávy hřímání vzbuzuje, Hospodin [to činí] nad vodami mnohými.
4. Hlas Hospodinův [přichází] s mocí, hlas Hospodinův s velebností.
5. Hlas Hospodinův láme cedry, rozrážíť Hospodin cedry Libánské.
6. A činí, aby skákali jako telata, Libán a Sirion, jako mladý jednorožec.
7. Hlas Hospodinův rozkřesává plamen ohně.
8. Hlas Hospodinův k bolesti přivodí poušť, k bolesti přivodí Hospodin poušť Kádes.
9. Hlas Hospodinův to činí, že laně plodu pozbývají, obnažuje i lesy, ale v chrámě svém všecku svou slávu vypravuje.
10. Hospodin nad potopou seděl, a budeť seděti Hospodin, [jsa] králem [i] na věky.
11. Hospodin silou lid svůj daří, Hospodin požehná lidu svému v pokoji.