Žalm 28

Bible Kralická (1613):
1. Davidův. K toběť, Hospodine, volám, skálo má, neodmlčujž mi se, abych, neozval-li bys mi se, nebyl podobný učiněn těm, kteříž sstupují do hrobu.
2. Vyslýchej hlas pokorných modliteb mých, kdyžkoli k tobě volám, když pozdvihuji rukou svých k svatyni svatosti tvé.
3. Nezahrnuj mne s bezbožníky, a s těmi, kteříž páší nepravost, kteříž mluvívají pokoj s bližními svými, ale převrácenost jest v srdcích jejich.
4. Dejž jim podlé skutků jejich, a podlé zlosti nešlechetností jejich; podlé práce rukou jejich dej jim, zaplať jim zaslouženou mzdu jejich.
5. Nebo nechtí mysli přiložiti k skutkům Hospodinovým, a k dílu rukou jeho; [protož] podvrátí je, a nebude jich vzdělávati.
6. Požehnaný Hospodin, nebo vyslyšel hlas pokorných modliteb mých.
7. Hospodin jest síla má a štít můj, v němť jest složilo naději srdce mé, a dána mi pomoc; protož se veselí srdce mé, a písničkou svou oslavovati jej budu.
8. Hospodin jest síla svých, a síla hojného spasení pomazaného svého on jest.
9. Spas lid svůj, [Hospodine,] a požehnej dědictví svému, a pas je, i vyvyš je až na věky.