Žalm 27

Bible Kralická (1613):
1. Davidův. Hospodin světlo mé a spasení mé, kohož se budu báti? Hospodin síla života mého, kohož se budu strašiti?
2. Útok učinivše na mne zlostníci, k sežrání těla mého, protivníci moji a nepřátelé moji, sami se potkli a padli.
3. [Protož] byť i stany své proti mně rozbili, nebude se lekati srdce mé; byť se pozdvihla proti mně [i] válka, na toť se já spouštím.
4. Jedné věci žádal jsem od Hospodina, téť [vždy] hledati budu: Abych přebýval v domě Hospodinově po všecky dny života svého, a spatřoval okrasu Hospodinovu, a zpytoval v chrámě jeho.
5. Nebo [tu] mne ukryje v stánku svém, v den zlý schová mne v skrýši stanu svého, a na skálu vyzdvihne mne.
6. A tak vyvýšena bude hlava má nad nepřátely mými, kteříž mne obklíčili; i budu obětovati v stánku jeho oběti plésání, prozpěvovati a chvály vzdávati budu Hospodinu.
7. Slyš mne, Hospodine, hlasem volajícího, a smiluj se nade mnou, i vyslyš mne.
8. O tobě přemýšlí srdce mé, [že velíš, řka:] Hledejte tváři mé, [a protož] tváři tvé, Hospodine, hledati budu.
9. Neskrývejž tváři své přede mnou, aniž zamítej v hněvě služebníka svého; spomožení mé býval jsi, neopouštěj mne, aniž se mne zhošťuj, Bože spasení mého.
10. Ačkoli otec můj a matka má mne opustili, Hospodin však mne [k sobě] přivine.
11. Vyuč mne, Hospodine, cestě své, a veď mne po stezce přímé pro ty, jenž mne střehou.
12. Nevydávejž mne líbosti protivníků mých, neboť by ostáli proti mně svědkové lživí, i ten, jenž dýše ukrutností.
13. Bychť nevěřil, že užívati budu dobroty Hospodinovy v zemi živých, [nikoli bych neostál.]
14. Očekávejž na Hospodina, posilň se, a [onť] posilní srdce tvého; protož očekávej na Hospodina.