Žalm 26

Bible Kralická (1613):
1. Žalm Davidův. Suď mne, Hospodine, nebo já v upřímnosti své chodím, a v [tě] Hospodina doufám, nepohnuť se.
2. Zprubujž mne, Hospodine, a zkus mne, přepal ledví má i srdce mé.
3. Milosrdenství tvé zajisté před očima mýma jest, a chodím stále v pravdě tvé.
4. S lidmi marnými nesedám, a s pokrytci [v spolek] nevcházím.
5. V nenávisti mám shromáždění zlostníků, a s bezbožnými se neusazuji.
6. Umývám v nevinnosti ruce své, postavuji se při oltáři tvém, Hospodine,
7. Abych [tě] hlasitě chválil, a vypravoval všecky divné skutky tvé.
8. Hospodine, jáť miluji obydlí domu tvého, a místo příbytku slávy tvé.
9. Nezahrnujž s hříšnými duše mé, a s lidmi vražedlnými života mého,
10. V jejichž rukou [jest] nešlechetnost, a pravice jejich vzátků plná.
11. Já pak v upřímnosti své chodím, vykupiž mne, a smiluj se nade mnou.
12. Noha má stojí na rovině, v shromážděních [svatých] dobrořečiti budu Hospodinu.