Žalm 24

Bible Kralická (1613):
1. Žalm Davidův. Hospodinova jest země, a plnost její, okršlek země, i ti, kteříž obývají na něm.
2. Nebo on ji na moři založil, a na řekách upevnil ji.
3. Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? A kdo stane na místě svatém jeho?
4. [Ten, kdož jest] rukou nevinných, a srdce čistého, kdož neobrací duše své k marnosti, a nepřisahá lstivě.
5. [Ten] přijme požehnání od Hospodina, a spravedlnost od Boha spasitele svého.
6. Toť jest národ hledajících jeho, hledajících tváři tvé, [ó Bože] Jákobův. Sélah.
7. Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihnětež se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy.
8. Kdož jest to ten král slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin udatný válečník.
9. Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihněte se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy.
10. Kdož jest to ten král slávy? Hospodin zástupů, onť jest král slávy. Sélah.