Žalm 23

Bible Kralická (1613):
1. Žalm Davidův. Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.
2. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí.
3. Duši mou očerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své.
4. Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.
5. Strojíš stůl před oblíčejem mým naproti mým nepřátelům, pomazuješ olejem hlavy mé, kalich můj [naléváš,] až oplývá.
6. Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všecky dny života mého, a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy.