Žalm 20

Bible Kralická (1613):
1. (20:1) Přednímu zpěváku, žalm Davidův. (20:2) Vyslyšiž tě Hospodin v den ssoužení, k zvýšení tě přiveď jméno Boha Jákobova.
2. (20:3) Sešliž tobě pomoc z svatyně, a z Siona utvrzuj tě.
3. (20:4) Rozpomeniž se na všecky oběti tvé, a zápaly tvé v popel obrať. Sélah.
4. (20:5) Dejž tobě [vše] podlé srdce tvého, a všelikou radu tvou vyplň.
5. (20:6) I budeme prozpěvovati o spasení tvém, a ve jménu Boha našeho korouhve vyzdvihneme; naplniž Hospodin všecky prosby tvé.
6. (20:7) Nyníť jsme poznali, že Hospodin zachoval svého pomazaného, a že jej vyslyšel s nebe svatého svého; [nebo] v jeho přesilné pravici jest spasení.
7. (20:8) Tito v vozích, jiní v koních [doufají], ale my jméno Hospodina Boha našeho sobě připomínáme.
8. (20:9) [A protož] oni sehnuti jsou, a padli, ale my povstali jsme, a zmužile stojíme.
9. (20:10) Hospodine, zachovávejž [nás], i král ať slyší nás, když [k němu] volati budeme.