Žalm 16

Bible Kralická (1613):
1. Zlatý zpěv Davidův. Ostříhej mne, Bože silný, neboť v tebe doufám.
2. Rciž, [duše má,] Hospodinu: Ty jsi Pán můj, dobrota má nic tobě neprospěje.
3. [Ale] svatým, kteříž jsou na zemi, a znamenitým, v nichž všecka líbost má.
4. Rozmnožují bolesti své ti, kteříž k cizímu [bohu] chvátají; neokusím obětí jejich ze krve, aniž vezmu jména jejich ve rty své.
5. Hospodin jest částka dílu mého a kalicha mého; ty zdržuješ los můj.
6. Provazcové padli mi na [místech] veselých, a dědictví rozkošné [dostalo se] mi.
7. Dobrořečiti budu Hospodinu, kterýž mi radí; [nebo] i v noci vyučují mne ledví má.
8. Představuji Hospodina před oblíčej svůj vždycky, a kdyžť jest mi po pravici, nikoli se nepohnu.
9. Z té příčiny rozveselilo se srdce mé, a zplésala sláva má, ano i tělo mé v bezpečnosti přebývati bude.
10. Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dopustíš svatému svému viděti porušení.
11. Známou učiníš mi cestu života; sytost hojného veselí jest před oblíčejem tvým, [a] dokonalé utěšení po pravici tvé až na věky.