Žalm 14

Bible Kralická (1613):
1. Přednímu zpěváku, [píseň] Davidova. Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Porušeni jsou, a ohavní v snažnostech; není, kdo by činil dobré.
2. Hospodin s nebe popatřil na syny lidské, aby viděl, byl-li by kdo rozumný [a] hledající Boha.
3. Všickni se odvrátili, napořád neužiteční učiněni jsou; není, kdo by činil dobré, není ani jednoho.
4. Zdaliž nevědí všickni činitelé nepravosti, že zžírají lid můj, [jako by] chléb jedli? Hospodina [pak] nevzývají.
5. Tehdáž se náramně strašiti budou; nebo Bůh [jest] v rodině spravedlivého.
6. Radu chudého potupujete, ale Hospodin jest naděje jeho.
7. Ó by z Siona dáno bylo spasení Izraelovi. Když Hospodin zase přivede zajaté lidu svého, plésati bude Jákob, a veseliti se Izrael.