Žalm 13

Bible Kralická (1613):
1. (13:1) Přednímu zpěváku, žalm Davidův. (13:2) Až dokud, Hospodine? [Což] se na věky zapomeneš na mne? Dokudž tvář svou skrývati budeš přede mnou?
2. (13:3) Dokud rady vyhledávati budu v mysli své, [a] den ode dne svírati se v srdci svém? Až dokud se zpínati bude nepřítel můj nade mnou?
3. (13:4) Vzhlédni, vyslyš mne, Hospodine Bože můj, osvěť oči mé, abych neusnul [snem] smrti,
4. (13:5) A aby neřekl nepřítel můj: Svítězil jsem nad ním, a nepřátelé moji aby neplésali, jestliže bych se poklesl.
5. (13:6) Jáť zajisté v milosrdenství tvém doufám, plésati bude srdce mé v spasení tvém;
6. zpívati budu Hospodinu, že jest mi tak dobře učinil.