Žalm 11

Bible Kralická (1613):
1. Přednímu zpěváku, [žalm] Davidův. Hospodina doufám, kterakž tedy říkáte duši mé: Uleť s hory své [jako] ptáče?
2. Nebo aj, bezbožníci napínají lučiště, přikládají šípy své na tětivo, aby stříleli skrytě na upřímé srdcem.
3. Ale těmi usilováními zkaženi budou; [nebo] spravedlivý co učinil?
4. Hospodin [jest] v chrámě svatém svém, trůn Hospodinův v nebi jest; oči jeho hledí, víčka jeho zkušují synů lidských.
5. Hospodin zkušuje spravedlivého, bezbožníka pak a milujícího nepravost nenávidí duše jeho.
6. Dštíti bude na bezbožníky uhlím řeřavým, ohněm a sirou, a duch vichřice [bude] částka kalicha jejich.
7. Nebo Hospodin spravedlivý jest, spravedlnost miluje, na upřímého oči jeho patří.