Žalm 10

Bible Kralická (1613):
1. Proč, ó Hospodine, stojíš zdaleka, a skrýváš se v čas ssoužení?
2. Z pychu bezbožník protivenství činí chudému. Ó by jati byli v zlých radách, kteréž vymýšlejí.
3. Neboť se honosí bezbožník v líbostech života svého, a lakomý [sobě] pochlebuje, [a] Hospodina popouzí.
4. Bezbožník pro pýchu, kterouž na sobě prokazuje, nedbá na nic; všecka myšlení jeho [jsou, že] není Boha.
5. Dobře mu se daří na cestách jeho všelikého času, soudové tvoji vzdáleni jsou od něho, [i] na všecky nepřátely své fouká,
6. Říkaje v srdci svém: Nepohnuť se od národu až do pronárodu, nebo ne [bojím se] zlého.
7. Ústa jeho plná jsou zlořečenství, i chytrosti a lsti; pod jazykem jeho trápení a starost.
8. Sedí v zálohách [ve] vsech a v skrýších, aby zamordoval nevinného; očima svýma po chudém špehuje.
9. Číhá v skrytě jako lev v jeskyni své, číhá, aby pochytil chudého, uchvacujeť jej, a táhne pod sítku svou.
10. Připadá a stuluje se, dokudž by nevpadlo v silné [pazoury] jeho shromáždění chudých.
11. Říká v srdci svém: Zapomenulť jest Bůh silný, skryl tvář svou, nepohledíť na věky.
12. Povstaniž, Hospodine Bože silný, vznes ruku svou, nezapomínejž se nad chudými.
13. Proč má bezbožník Boha popouzeti, říkaje v srdci svém, [že toho] vyhledávati nebudeš?
14. Díváš se [do času], nebo ty nátisk a bolest spatřuješ, abys jim odplatil rukou svou; na tebeť se spouští chudý, sirotku ty jsi spomocník.
15. Potři rámě bezbožného, a vyhledej nepravosti zlostného, tak aby neostál.
16. Hospodin jest králem věčných věků, národové z země své hynou.
17. Žádost ponížených vyslýcháš, Hospodine, utvrzuješ srdce jejich, ucha svého [k nim] nakloňuješ,
18. Abys soud činil sirotku a ssouženému, tak aby [jich] nessužoval více člověk bídný [a] zemský.