Žalm 8

Bible Kralická (1613):
1. (8:1) Přednímu zpěváku na gittejský nástroj, žalm Davidův. (8:2) Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi! Nebo jsi vyvýšil slávu svou nad nebesa.
2. (8:3) Z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, mocně dokazuješ síly z příčiny svých nepřátel, abys přítrž učinil protivníku a vymstívajícímu se.
3. (8:4) Když spatřuji nebesa tvá, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kteréž jsi tak upevnil, [říkám:]
4. (8:5) Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej navštěvuješ?
5. (8:6) Nebo učinil jsi ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej.
6. (8:7) Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho:
7. (8:8) Ovce i voly všecky, také i zvěř polní,
8. (8:9) Ptactvo nebeské, i ryby mořské, [a] cožkoli chodí stezkami mořskými.
9. (8:10) Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi!