Žalm 5

Bible Kralická (1613):
1. Přednímu zpěváku na nechilot, žalm Davidův. (5:2) Slova má slyš, Hospodine, porozuměj tužebnému úpění mému.
2. (5:3) Pozoruj hlasu volání mého, králi můj a Bože můj; nebo se tobě modlím.
3. (5:4) Hospodine, v jitře vyslyšíš hlas můj, v jitře předložím tobě žádost, a šetřiti budu.
4. (5:5) Nebo ty, ó Bože silný, neoblibuješ bezbožnosti, nemá místa u tebe nešlechetník.
5. (5:6) Neostojí blázniví před očima tvýma, v nenávisti máš všecky činitele nepravosti.
6. (5:7) Zatratíš mluvící lež. Člověka ukrutného a lstivého v ohavnosti má Hospodin.
7. (5:8) Já pak ve množství milosrdenství tvého vejdu do domu tvého, klaněti se budu k svatému chrámu tvému v bázni tvé.
8. (5:9) Hospodine, proveď mne v spravedlnosti své, pro ty, jenž mne střehou; spravuj přede mnou cestu svou.
9. (5:10) Neboť není v ústech jejich žádné upřímnosti, vnitřnosti jejich plné nešlechetnosti, hrob otevřený hrdlo jejich, jazykem svým lahodně mluví.
10. (5:11) Zkaz je, ó Bože, nechať padnou od rad svých; pro množství nešlechetností jejich rozptyl je, poněvadž odporní jsou tobě.
11. (5:12) A ať se všickni v tě doufající radují, na věky ať plésají, když je zastírati budeš; ať se v tobě veselí, kteřížkoli milují jméno tvé.
12. (5:13) Nebo ty, Hospodine, požehnáš spravedlivému, [a] jako štítem přívětivostí svou vůkol zastřeš jej.