Žalm 4

Bible Kralická (1613):
1. (4:1) Přednímu zpěváku na neginot, žalm Davidův. (4:2) Když volám, vyslyš mne, Bože spravedlnosti mé. [Ty] jsi mi v úzkosti prostranství způsoboval, smiluj se nade mnou, a vyslyš modlitbu mou.
2. (4:3) Synové lidští, dokudž sláva má v potupě [bude? Dlouho-liž] marnost milovati a lži hledati budete? Sélah.
3. (4:4) Vězte, žeť jest oddělil Hospodin sobě milého. Vyslyšíť mne Hospodin, když k němu volati budu.
4. (4:5) Uleknětež se a nehřešte, přemyšlujte [o tom] v srdci svém, na ložci svém, a umlkněte. Sélah.
5. (4:6) Obětujte oběti spravedlnosti, a doufejte v Hospodina.
6. (4:7) Mnozí říkají: Ó bychom viděti mohli dobré věci. Hospodine, pozdvihni nad námi jasného oblíčeje svého,
7. (4:8) I způsobíš radost v srdci mém větší, než oni mívají, když obilé a víno jejich se obrodí.
8. (4:9) [Jáť] u pokoji i lehnu i spáti budu; nebo ty, Hospodine, sám způsobíš mi bydlení bezpečné.