Žalm 3

Bible Kralická (1613):
1. (3:1) Žalm Davidův, když utíkal před Absolonem synem svým. (3:2) Hospodine, jakť jsou mnozí nepřátelé moji! Mnozí povstávají proti mně.
2. (3:3) Mnozí mluví o duši mé: Nemáť tento žádné pomoci v Bohu.
3. (3:4) Ale ty, Hospodine, [jsi] štítem vůkol mne, slávou mou, a kterýž povyšuješ hlavy mé.
4. (3:5) Hlasem svým volal jsem k Hospodinu, a vyslyšel mne s hory svaté své. Sélah.
5. (3:6) Já jsem lehl, a spal jsem, i zas procítil; nebo mne zdržoval Hospodin.
6. (3:7) Nebuduť se báti mnoha tisíců lidí, kteříž se vůkol kladou proti mně.
7. (3:8) Povstaniž, Hospodine, zachovej mne, Bože můj, kterýž jsi zbil všech nepřátel mých líce, [a] zuby bezbožníků zvyrážel.
8. (3:9) Tvéť, ó Hospodine, jest spasení, [a] nad lidem tvým požehnání tvé. Sélah.