Žalm 2

Bible Kralická (1613):
1. Proč se bouří národové, a lidé daremné věci přemyšlují?
2. Sstupují se králové zemští, a knížata se spolu radí proti Hospodinu, a proti pomazanému jeho,
3. [Říkajíce:] Roztrhejme svazky jejich, a zavrzme od sebe provazy jejich.
4. [Ale] ten, jenž přebývá v nebesích, směje se, Pán posmívá se jim.
5. Tehdáž mluviti bude k nim v hněvě svém, a v prchlivosti své předěsí je, [řka:]
6. Jáť jsem ustanovil krále svého nad Sionem, horou svatou mou.
7. Vypravovati budu úsudek. Hospodin řekl ke mně: Syn můj ty jsi, já dnes zplodil jsem tě.
8. Požádej mne, a dámť národy, dědictví tvé, a končiny země, vládařství tvé.
9. Roztlučeš je prutem železným, a jako nádobu hrnčířskou roztříštíš je.
10. A protož, králové, nyní srozumějte, vyučujte se, soudcové zemští.
11. Služte Hospodinu v bázni, a veselte se s třesením.
12. Líbejte syna, aby se nerozhněval, a zhynuli byste [na] cestě, jakž by se jen málo zapálil hněv jeho. Blahoslavení jsou všickni, kteříž doufají v něho.