Žalm 1

Bible Kralická (1613):
1. Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů nesedá.
2. Ale v zákoně Hospodinově [jest] líbost jeho, a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí.
3. Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehožto list nevadne, a cožkoli činiti bude, šťastně [mu] se povede.
4. Ne takť [budou] bezbožní, ale jako plevy, kteréž rozmítá vítr.
5. A protož neostojí bezbožní na soudu, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých.
6. Neboť zná Hospodin cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahyne.