Job, 40.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. (39:31) A tak odpovídaje Hospodin Jobovi, řekl:
2. (39:32) Zdali hádající se s Všemohoucím obviní [jej?] Kdo chce viniti Boha, nechť odpoví na to.
3. (39:33) Tehdy odpověděl Job Hospodinu a řekl:
4. (39:34) Aj, chaternýť jsem, což bych odpovídal tobě? Ruku svou kladu na ústa svá.
5. (39:35) Jednou jsem mluvil, ale nebudu [již] odmlouvati, nýbrž i podruhé, ale nebudu [více] přidávati.
6. (40:1) Ještě odpovídaje Hospodin z vichru Jobovi, i řekl:
7. (40:2) Přepaš nyní jako muž bedra svá, [a nač] se tebe tázati budu, oznam mi.
8. (40:3) Zdaliž pak i soud můj zrušiti chceš? [Což] mne odsoudíš, [jen] abys se sám ospravedlnil?
9. (40:4) Čili máš rámě jako Bůh silný, a hlasem jako on hřímáš?
10. (40:5) Ozdobiž se nyní vyvýšeností a důstojností, v slávu a okrasu oblec se.
11. (40:6) Rozprostři prchlivost hněvu svého, a pohleď na všelikého pyšného, a sniž ho.
12. (40:7) Pohleď, [pravím,] na všelikého pyšného, a sehni jej, anobrž setři bezbožné na místě jejich.
13. (40:8) Skrej je v prachu spolu, tvář jejich zavěž v skrytě.
14. (40:9) A tak i já budu tě oslavovati, že tě zachovává pravice tvá.
15. (40:10) Aj, hle slon, jejž jsem jako i tebe učinil, trávu jí jako vůl.
16. (40:11) Aj, hle moc jeho v bedrách jeho, a síla jeho v pupku břicha jeho.
17. (40:12) Jak chce, ohání ocasem svým, [ačkoli jest] jako cedr; žily lůna jeho jako ratolesti jsou spletené.
18. (40:13) Kosti jeho [jako] trouby měděné, hnátové jeho [jako] sochor železný.
19. (40:14) Onť jest přední z účinků Boha silného, učinitel jeho [sám na něj] doložiti může meč svůj.
20. (40:15) Hory zajisté přinášejí mu pastvu, a všecka zvěř polní hrá tam.
21. (40:16) V stínu léhá, v soukromí [mezi] třtím a bahnem.
22. (40:17) Dříví stín dávající stínem svým jej přikrývá, [a] vrbí potoční obkličuje jej.
23. (40:18) Aj, zadržuje řeku [tak, že] nemůže pospíchati; tuší [sobě,] že požře Jordán v ústa svá.
24. (40:19) [Zdaž kdo] před očima jeho polapí jej, [aneb] provazy protáhne chřípě [jeho?]