Job, 31.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Smlouvu jsem učinil s očima svýma, a proč bych hleděl na pannu?
2. Nebo jaký [jest] díl od Boha s hůry, aneb dědictví [od] Všemohoucího s výsosti?
3. Zdaliž zahynutí nešlechetnému a pomsta zázračná činitelům nepravosti připravena není?
4. Zdaliž on nevidí cest mých, a všech kroků mých nepočítá?
5. Obíral-li jsem se s neupřímostí, a chvátala-li ke lsti noha má:
6. Nechť mne zváží na váze spravedlnosti, a přezví Bůh upřímost mou.
7. Uchýlil-li se krok můj s cesty, a za očima mýma odešlo-li srdce mé, a rukou mých chytila-li se jaká poškvrna:
8. [Tedy co] naseji, nechť jiný sní, a výstřelkové moji ať jsou vykořeněni.
9. Jestliže se dalo přivábiti srdce mé k ženě, a u dveří bližního svého činil-li jsem úklady:
10. Nechť mele jinému žena má, a nad ní ať se schylují jiní.
11. Neboť jest to nešlechetnost, a nepravost odsudku hodná.
12. Oheň ten zajisté by až do zahynutí žral, a všecku úrodu mou vykořenil.
13. Nechtěl-li jsem státi k soudu s služebníkem svým aneb děvkou svou v rozepři jejich se mnou?
14. Nebo co bych činil, kdyby povstal Bůh silný? A kdyby vyhledával, co bych odpověděl jemu?
15. Zdali ten, kterýž mne v břiše učinil, neučinil i jeho? A [ne] sformoval nás hned v životě jeden a týž?
16. Odepřel-li jsem žádosti nuzných, a oči vdovy jestliže jsem kormoutil?
17. A jedl-li jsem skyvu svou sám, a nejedl-li [i] sirotek z ní?
18. Poněvadž od mladosti mé rostl se mnou jako [u] otce, a od života matky své býval jsem vdově za vůdce.
19. Díval-li jsem se na koho, že by hynul, nemaje šatů, a nuzný že by neměl oděvu?
20. Nedobrořečila-li mi bedra jeho, že rounem beranů mých se zahřel?
21. Opřáhl-li jsem na sirotka rukou svou, když jsem v bráně viděl pomoc svou:
22. Lopatka má od svých plecí nechť odpadne, a ruka má z kloubu svého ať se vylomí.
23. Nebo jsem se bál, aby mne Bůh nesetřel, jehož bych velebnosti nikoli neznikl.
24. Skládal-li jsem [v] zlatě naději svou, aneb hrudě zlata říkal-li jsem: Doufání mé?
25. Veselil-li jsem se z toho, že bylo rozmnoženo zboží mé, a že [ho] množství nabyla ruka má?
26. Hleděl-li jsem na světlost [slunce] svítícího, a na měsíc spanile chodící,
27. Tak že by se tajně dalo svésti srdce mé, a že by líbala ústa má ruku mou?
28. I toť by byla nepravost odsudku hodná; neboť bych [tím] zapíral Boha silného nejvyššího.
29. Radoval-li jsem se z neštěstí toho, kterýž mne nenáviděl, a plésal-li jsem, když se mu zle vedlo?
30. Nedopustilť jsem zajisté hřešiti ani ústům svým, abych zlořečení žádal duši jeho.
31. Jestliže neříkala čeládka má: [Ó by nám] dal někdo masa toho; nemůžeme se ani najísti?
32. [Nebo] vně nenocoval host, dvéře své pocestnému otvíral jsem.
33. Přikrýval-li jsem jako [jiní] lidé přestoupení svá, skrývaje v skrýši své nepravost svou?
34. A ač bych byl mohl škoditi množství velikému, ale pohanění rodů děsilo mne; protož jsem mlčel, nevycházeje ani ze dveří.
35. Ó bych měl toho, kterýž by mne vyslyšel. [Ale] aj, totoť jest znamení mé: Všemohoucí sám bude odpovídati za mne, a kniha, kterouž sepsal odpůrce můj.
36. [Víť Bůh,] nenosil-li bych ji na rameni svém, neotočil-li bych ji sobě místo koruny.
37. Počet kroků svých oznámil bych jemu, jako kníže přiblížil bych se k němu.
38. Jestliže proti mně země má volala, tolikéž i záhonové její plakali,
39. Jídal-li jsem úrody její bez peněz, a duši držitelů jejich přivodil-li jsem k vzdychání:
40. Místo pšenice nechť vzejde trní, a místo ječmene koukol. (31:41) Skonávají se slova Jobova.