Job, 26.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. A odpovídaje Job, řekl:
2. Komu jsi napomohl? Tomu-li, kterýž nemá síly? Toho-lis retoval, kterýž jest bez moci?
3. Komu jsi rady udělil? Nemoudrému-li? Hned jsi základu dostatečně poučil?
4. Komužs ty řeči zvěstoval? A čí duch vyšel z tebe?
5. [Však] i mrtvé věci pod vodami a obyvateli jejich sformovány bývají.
6. Odkryta jest propast před ním, i zahynutí není zakryto.
7. Ontě roztáhl půlnoční stranu nad prázdnem, zavěsil zemi na ničemž.
8. Zavazuje vody v oblacích svých, aniž se trhá oblak pod nimi.
9. [On sám] zdržuje stále trůn svůj, a roztahuje na něm oblaky své.
10. Cíl vyměřil rozlévání se vodám, až do skonání světla a tmy.
11. Sloupové nebeští třesou se a pohybují od žehrání jeho.
12. Mocí svou rozdělil moře, a rozumností svou dutí jeho.
13. Duchem svým nebesa ozdobil, a ruka jeho sformovala hada dlouhého.
14. Aj, toť [jsou jen] částky cest jeho, a jak [nestižitelné jest] i to maličko, což jsme slyšeli o něm. Hřímání pak moci jeho kdo srozumí?