Job, 23.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Tedy odpověděl Job a řekl:
2. Což vždy předce naříkání mé za zpouru [jmíno bude, ješto] bída má těžší jest nežli lkání mé?
3. Ó bych věděl, kde ho najíti, šel bych až k trůnu jeho.
4. Pořádně bych před ním vedl při, a ústa svá naplnil bych důvody.
5. Zvěděl bych, [jakými] slovy by mně odpověděl, a porozuměl bych, co by mi řekl.
6. Zdaliž by podlé veliké síly [své] rozepři vedl se mnou? Nikoli, nýbrž on sám dal by mi [sílu.]
7. Tuť by upřímý hádati se mohl s ním, a byl bych osvobozen všelijak od soudce svého.
8. [Ale] aj, půjdu-li upřímo dále, tam ho není; pakli nazpět, nepostihnu ho.
9. By i čím zaměstknán byl na levo, předce ho nespatřím; zastře-li se na pravo, ovšem ho neuzřím.
10. Nebo on zná cestu, kteráž jest při mně; bude-li mne zkušovati, jako zlato se ukáži.
11. Šlepějí [zajisté] jeho přídržela se noha má, cesty jeho šetřil jsem, abych se [s ní] neuchyloval.
12. Aniž [od] přikázaní rtů jeho uchýlil jsem se, nýbrž ustaviv se na tom, schované jsem měl řeči úst jeho.
13. On pak jestliže při čem [stojí,] kdo jej odvrátí? Ano duše jeho čehož jen žádá, toho hned dovodí.
14. A vykoná uložení [své] o mně; nebo takových [příkladů] mnoho jest při něm.
15. Pročež před tváří jeho děsím se; když [to] rozvažuji, lekám se ho.
16. Bůh zajisté zemdlil srdce mé, a Všemohoucí předěsil mne,
17. Tak že [sotva] jsem nezahynul v těch temnostech; nebo před tváří mou [ne] zakryl mrákoty.