Job, 19.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Tedy odpověděv Job, řekl:
2. Dokudž trápiti budete duši mou, a dotírati na mne řečmi [svými?]
3. Již [na] desetkrát zhaněli jste mne, aniž se stydíte, že se zatvrzujete proti mně.
4. Ale nechť jest tak, že jsem zbloudil, při mně zůstane blud můj.
5. Jestliže se pak vždy proti mně siliti chcete, a obviňujíc [mne,] za pomoc [sobě] bráti proti mně potupu mou:
6. Tedy vězte, že Bůh podvrátil mne, a sítí svou otáhl mne.
7. [Nebo] aj, volám-li pro nátisk, nemám vyslyšení; křičím-li, není rozsouzení.
8. Cestu mou zapletl tak, abych nikoli projíti nemohl, a stezky mé temnostmi zastřel.
9. Slávu mou se mne strhl, a sňal korunu s hlavy mé.
10. Zpodvracel mne všudy vůkol, abych zahynul, a vyvrátil jako strom naději mou.
11. Nadto zažžel proti mně prchlivost svou, a přičtl mne mezi nepřátely své.
12. Pročež přitáhše houfové jeho, učinili sobě ke mně cestu, a vojensky se položili okolo stanu mého.
13. Bratří mé ode mne vzdálil, a známí moji všelijak se mne cizí.
14. Opustili mne příbuzní moji, a známí moji zapomenuli se na mne.
15. Podruhové domu mého a děvky mé za cizího mne mají, cizozemec jsem před očima jejich.
16. Na služebníka svého volám, ale neozývá se, [i] když ho ústy svými pěkně prosím.
17. Dýchání mého štítí se manželka má, ačkoli pokorně [jí] prosím, pro dítky života mého.
18. Nadto i ti nejšpatnější pohrdají mnou; i když povstanu, utrhají mi.
19. V ošklivost mne sobě vzali všickni rádcové moji, a ti, kteréž miluji, obrátili se proti mně.
20. K kůži mé jako k masu mému přilnuly kosti mé, kůže při zubích mých toliko v cele zůstala.
21. Slitujte se nade mnou, slitujte se nade mnou, vy přátelé moji; nebo ruka Boží se mne dotkla.
22. Proč mi se protivíte tak jako Bůh silný, a masem mým nemůžte se nasytiti?
23. Ó kdyby nyní sepsány byly řeči mé, ó kdyby v knihu vepsány byly,
24. [Anobrž] rafijí železnou a olovem na věčnost na skále aby vyryty byly.
25. Ačkoli já vím, že vykupitel můj živ jest, a že v den nejposlednější nad prachem se postaví.
26. A ač by kůži mou i tělo [červi] zvrtali, však vždy v těle svém uzřím Boha.
27. Kteréhož já uzřím sobě, a oči mé spatří [jej,] a ne jiný, [jakkoli] zhynula ledví má u vnitřnosti mé.
28. Ješto byste říci měli: I pročež ho trápíme? poněvadž základ dobré pře při mně se nalézá.
29. Bojte se meče, nebo pomsta za nepravosti jest meč, a vězte, žeť bude soud.