Job, 16.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. A odpovídaje Job, řekl:
2. Slyšel jsem již podobných věcí mnoho; všickni vy nepříjemní jste těšitelé.
3. Bude-liž kdy konec slovům povětrným? Aneb co tě popouzí, že tak mluvíš?
4. Zdaliž bych já tak mluviti mohl, jako vy, kdybyste byli na místě mém? Shromažďoval-li bych proti vám slova, aneb potřásal na vás hlavou svou?
5. [Nýbrž] posiloval bych vás ústy svými, a otvírání rtů mých krotilo by [bolest.]
6. Buď že mluvím, neumenšuje se bolesti mé, buď že tak nechám, neodchází ode mne.
7. Ale ustavičně zemdlívá mne; nebo jsi mne, [ó Bože,] zbavil všeho shromáždění mého.
8. A vrásky jsi mi zdělal; což mám za svědka, ano patrná na mně hubenost má na tváři mé [to] osvědčuje.
9. Prchlivost jeho zachvátila [mne,] a vzal mne v nenávist, škřipě na mne zuby svými; [jako] nepřítel můj zaostřil oči své na mne.
10. Rozedřeli na mne ústa svá, potupně mne poličkujíce, proti mně se shromáždivše.
11. Vydal mne Bůh silný nešlechetníku, a v ruce bezbožných uvedl mne.
12. Pokoje jsem užíval, však potřel mne, a uchopiv mne za šíji mou, roztříštil mne, a vystavil mne sobě za cíl.
13. Obklíčili mne střelci jeho, rozťal ledví má beze vší lítosti, [a] vylil na zem žluč mou.
14. Ranil mne ranou na ránu, outok učinil na mne jako silný.
15. Žíni jsem ušil na zjízvenou kůži svou, a zohavil jsem v prachu sílu svou.
16. Tvář má oduřavěla od pláče, a na víčkách mých stín smrti jest.
17. Ne pro nějaké bezpraví v rukou mých; nebo i modlitba má čistá [jest.]
18. Ó země, nepřikrývej krve mé, a nechť nemá místa volání mé.
19. Aj, nyní jestiť i v nebesích svědek můj, svědek můj, [pravím,] jest na výsostech.
20. Ó mudráci moji, přátelé moji, k Bohuť slzí oko mé.
21. Ó by lze bylo muži v hádku s ním se vydati, jako synu člověka s přítelem svým.
22. Nebo léta [mně] odečtená přicházejí, a cestou, kterouž se zase nenavrátím, již se beru.