Job, 11.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. A odpovídaje Zofar Naamatský, řekl:
2. Zdaliž k mnohým slovům nemá odpovědíno býti? Aneb zdali člověk mnohomluvný práv zůstane?
3. Žváním svým lidi zaměstknáváš, a posmíváš se, aniž jest, kdo by tě zahanbil.
4. Nebo jsi řekl: Čisté jest učení mé, a čist jsem, [ó Bože,] před očima tvýma.
5. Ješto, ó kdyby Bůh mluvil, a otevřel rty své proti tobě,
6. Aťby oznámil tajemství moudrosti, že dvakrát většího [trestání] zasloužil jsi. A věz, že se Bůh zapomněl na tebe pro nepravost tvou.
7. Zdaliž ty stižitelnosti Boží dosáhneš, aneb dokonalost Všemohoucího vystihneš?
8. Vyšší jest nebes, což učiníš? Hlubší než peklo, jakž porozumíš?
9. Delší jest míra její než země, a širší než moře.
10. Bude-li pléniti neb zavírati aneb ssužovati, kdo se na něj bude domlouvati?
11. Poněvadž zná lidskou marnost, a vidí nepravost, což by tomu rozuměti neměl?
12. Tak aby muž nesmyslný nabyl rozumu, ačkoli člověk jest jako hřebec z divokého osla zplozený.
13. Jestliže ty nastrojíš srdce své, a ruce své k němu vztáhneš;
14. Byla-li by nepravost v ruce tvé, vzdal ji od sebe, aniž dopouštěj bydliti v staních svých nešlechetnosti:
15. Tedy jistě pozdvihneš tváři své z poškvrny, a budeš nepohnutý, aniž se báti budeš.
16. Nebo se na těžkost zapomeneš, [na niž] jako na vody, kteréž pominuly, zpomínati budeš.
17. K tomu nad poledne [jasný] nastaneťčas; zatmíš-li se [pak,] jitru podobný budeš.
18. Budeš i mysli doufanlivé, maje naději; stánek roztáhneš, [i] bezpečně spáti budeš.
19. A tak v pokoji budeš, aniž tě kdo předěsí, a mnozí tváři tvé kořiti se budou.
20. Oči pak bezbožných zkaženy budou, a utíkání jim zhyne; nadto naděje jejich [bude jako] dchnutí člověka.