Job, 3.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Potom otevřev Job ústa svá, zlořečil dni svému.
2. Nebo mluvě Job, řekl:
3. [Ó by byl] zahynul ten den, v němž jsem se naroditi měl, i noc, v níž bylo řečeno: Počat jest pacholík.
4. Ten den [ó by] byl obrácen v temnost, aby ho byl nevyhledával Bůh shůry, a nebyl osvícen světlem.
5. [Ó by] jej byly zachvátily tmy a stín smrti, a aby jej byla přikvačila mračna, a předěsila horkost denní.
6. [Ó by] noc tu mrákota byla opanovala, aby nebyla připojena ke dnům roku, a v počet měsíců nepřišla.
7. [Ó by] noc ta byla osaměla, a zpěvu aby nebylo v ní.
8. [Ó by] jí byli zlořečili ti, kteříž proklínají den, hotovi jsouce vzbuditi velryba.
9. [Ó by] se byly hvězdy zatměly v soumraku jejím, a očekávajíc světla, aby ho nebyla [dočekala,] ani spatřila záře jitřní.
10. Nebo nezavřela dveří života mého, ani skryla trápení od očí mých.
11. Proč jsem neumřel v matce, aneb vyšed z života, [proč] jsem nezahynul?
12. Proč jsem vzat byl na klín, a proč jsem prsí požíval?
13. Nebo bych nyní ležel a odpočíval, spal bych a měl bych pokoj,
14. S králi a radami země, kteříž sobě vzdělávali místa pustá,
15. Aneb s knížaty, kteříž měli zlato, a domy své naplňovali stříbrem.
16. Aneb jako nedochůdče nezřetelné [proč] jsem nebyl, a jako nemluvňátka, kteráž světla neviděla?
17. Tamť bezbožní přestávají bouřiti, a tamť odpočívají ti, jenž v práci ustali.
18. Také i vězňové pokoj mají, a neslyší více hlasu násilníka.
19. Malý i veliký tam jsou rovni sobě, a služebník jest prost pána svého.
20. Proč Bůh dává světlo zbědovanému a život těm, kteříž jsou ducha truchlivého?
21. Kteříž očekávají smrti, a není jí, ačkoli jí hledají pilněji než skrytých pokladů?
22. Kteříž by se veselili s plésáním a radovali, když by nalezli hrob?
23. Člověku, jehož cesta skryta jest, a jehož Bůh přistřel?
24. Nebo před pokrmem mým vzdychání mé přichází, a rozchází se jako voda řvání mé.
25. To zajisté, čehož jsem se lekal, stalo se mi, a čehož jsem se obával, přišlo na mne.
26. Neměl jsem pokoje, aniž jsem se ubezpečil, ani odpočíval, až i přišlo pokušení toto.