Ester, 7.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. A tak přišel král i Aman, aby hodovali s Ester královnou.
2. I řekl král k Ester opět druhého dne, napiv se vína: Jaká jest žádost tvá, Ester královno? A budeť dáno. Aneb jaká [jest] prosba tvá? Až do polovice království staneť se.
3. Tedy odpověděla Ester královna a řekla: Jestliže jsem nalezla milost před očima tvýma, ó králi, a jestliže se králi za dobré [vidí,] nechť mi jest darován život můj k mé žádosti, a národu mému k prosbě mé.
4. Nebo prodáni jsme, já i národ můj, abychom zbiti, pomordováni a vyhlazeni byli, ješto kdybychom za služebníky a děvky prodáni byli, mlčela bych, ač by i tak ten nepřítel nijakž nemohl nahraditi králi té škody.
5. Opět odpovídaje král Asverus, řekl Ester královně: I kdož [jest to] ten, a kde [jest] ten, jehož srdce tak jest naduté, aby to činil?
6. I řekla Ester: Muž protivník a nepřítel nejhorší jest Aman tento. Takž Aman zhrozil se před oblíčejem krále a královny.
7. Tedy král vstal v prchlivosti své od pití vína, [a vyšel] na zahradu při paláci. Aman pak pozůstal [tu,] aby prosil za život svůj Estery královny; nebo viděl, že jest o něm zle uloženo od krále.
8. Potom král navrátil se z zahrady palácu do domu, kdež pil víno, a Aman padl na lůžko, na kterémž seděla Ester. [I] řekl král: Což ještě násilé učiniti chce královně u mne v domě? A hned jakž slovo to vyšlo z úst krále, tvář Amanovu zakryli.
9. Mezi tím řekl Charbona, jeden z komorníků, před králem: Aj, ještě šibenice, kterouž připravil Aman Mardocheovi, kterýž mluvil králi k dobrému, stojí při domě Amanově, zvýší padesáti loket. I řekl král: Oběstež ho na ní.
10. Tedy oběsili Amana na té šibenici, kterouž byl připravil Mardocheovi. A tak prchlivost královská ukojila se.