Ester, 1.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Stalo se pak za času [krále] Asvera, (to jest ten Asverus, jenž kraloval od Indie až k Mouřenínské zemi nad sto dvadcíti a sedmi krajinami),
2. Že toho času, když seděl král Asverus na stolici království svého, jenž byla v Susan, městě královském,
3. Léta třetího kralování svého, učinil u sebe hody všechněm knížatům svým a služebníkům svým, nejznamenitějším Perským a Médským, hejtmanům a vládařům nad krajinami,
4. Ukazuje bohatství, slávu království svého a čest, i ozdobu důstojnosti své za mnoho dnů, [totiž] za sto a osmdesáte dnů.
5. (A když se vyplnili dnové ti, učinil král všemu lidu, což ho koli bylo v Susan městě královském, od největšího až do nejmenšího, hody za sedm dní na paláci v zahradě [při] domě královském.)
6. [Též čalouny] bílé, zelené a z postavce modrého, zavěšené na provázcích kmentových a šarlatových u kroužků stříbrných, na sloupích mramorových, lůžka zlatá a stříbrná na podlaze porfyretové a mramorové, pariové a socharetové.
7. Nápoj pak dávali v nádobách zlatých, a to v nádobách jiných a jiných, i vína královského v hojnosti, jakž slušelo na krále.
8. Ale ku pití, podlé nařízení, žádný nenutil. Nebo tak poručil král všechněm správcům domu svého, aby činili podlé vůle jednoho každého.
9. Také i královna Vasti učinila hody ženám v domě královském krále Asvera.
10. Dne [pak] sedmého, když se podveselil král vínem, rozkázal Mehumanovi, Biztovi, Charbonovi, Bigtovi a Abagtovi, Zetarovi a Karkasovi, sedmi komorníkům, kteříž sloužili před oblíčejem krále Asvera,
11. Aby přivedli Vasti královnu před oblíčej krále v koruně královské, aby okázal národům i knížatům krásu její; nebo velmi krásná byla.
12. Ale odepřela královna Vasti přijíti k rozkazu královskému, skrze ty komorníky [vzkázanému.] Pročež král rozhněval se velmi a rozpálil se hněvem sám v sobě.
13. I řekl král mudrcům znajícím časy, (nebo tak každé věci [podával] král na všecky zběhlé v právích a soudech),
14. A nejbližšímu sebe Charsenovi, Setarovi, Admatovi, Tarsisovi, Meresovi, Marsenovi, Memuchanovi, sedmi vývodám Perským a Médským, jenž vídali tvář královskou, a sedali první po králi:
15. Co se má podlé práva státi s královnou Vasti, proto že nevyplnila rozkazu krále Asvera, stalého skrze komorníky?
16. Tedy řekl Memuchan před králem i knížaty: Ne proti samému králi zavinila královna Vasti, ale proti všechněm knížatům, a proti všechněm národům všech krajin Asvera krále.
17. Nebo když se donese to, co učinila královna, všech žen, zlehčí sobě muže své a řeknou: [An] král Asverus rozkázal přivésti královnu Vasti před oblíčej svůj, a však nepřišla.
18. Nýbrž ještě tohoto dne budou [to] mluviti kněžny Perské a Médské, (kteréž slyšely, co učinila královna), všechněm knížatům královským, i [naplodí se] hojně pýchy a zpoury.
19. Jestliže se [tedy] králi za dobré vidí, nechť se stane výpověď královská od oblíčeje jeho, a nechť jest vepsána mezi práva Perská a Médská, kteráž by nemohla změněna býti, že nechtěla přijíti Vasti před oblíčej krále Asvera, pročež království její dá král jiné, lepší nežli ona.
20. Tak když uslyší výpověd královskou, kterouž vyhlásiti dá po všem království svém, jakkoli veliké jest, všecky ženy v poctivosti míti budou manžely své, od největšího až do nejmenšího.
21. I líbila se ta rada králi i knížatům, a učinil král podlé rady Memuchanovy.
22. A rozeslal listy do všech krajin královských, do jedné každé krajiny písmem jejím, a do každého národu jazykem jeho, aby každý muž byl pánem domu svého. Což oznámil každý [hejtman] lidu jazykem jeho.