Nehemiáš, 12.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. Tito pak [jsou] kněží a Levítové, kteříž se byli navrátili s Zorobábelem synem Salatielovým, a s Jesua: Saraiáš, Jeremiáš, Ezdráš,
2. Amariáš, Malluch, Chattus,
3. Sechaniáš, Rechum, Meremot,
4. Iddo, Ginnetoi, Abiáš,
5. Miamin, Maadiáš, Bilga,
6. Semaiáš, Joiarib, Jedaiáš,
7. Sallu, Amok, Helkiáš, Jedaiáš. Ti [byli] přednější z kněží a bratří svých za času Jesua.
8. Levítové pak: Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebiáš, Juda; Mattaniáš, postavený nad [zpěvy] chvalitebnými s bratřími svými.
9. A Bakbukiáš a Unni, bratří jejich, [byli] naproti nim v pořádcích svých.
10. Jesua pak zplodil Joiakima, a Joiakim zplodil Eliasiba, Eliasib pak zplodil Joiadu.
11. A Joiada zplodil Jonatana, Jonatan pak zplodil Jaddua.
12. Za času pak Joiakima byli přední kněží [z čeledí] otcovských: Z Saraiášovy Meraiáš, z Jeremiášovy Chananiáš,
13. Z Ezdrášovy Mesullam, z Amariášovy Jochanan,
14. Z Melichovy Jonatan, z Sebaniášovy Jozef,
15. Z Charimovy Adna, z Meraiotovy Chelkai,
16. Z Iddovy Zachariáš, z Ginnetonovy Mesullam,
17. Z Abiášovy Zichri, z Miniaminovy [a] z Moadiášovy Piltai,
18. Z Bilgovy Sammua, z Semaiášovy Jonatan,
19. Z Joiaribovy Mattenai, z Jedaiášovy Uzi,
20. Z Sallaiovy Kallai, z Amokovy Heber,
21. Z Helkiášovy Chasabiáš, z Jedaiášovy Natanael.
22. Levítové [pak] přednější [z čeledí] otcovských za dnů Eliasiba, Joiady, Jochanana a Jaddua, zapsáni jsou až do kralování Daria Perského.
23. Synové, pravím, Léví, přední v [čeledech] otcovských, zapsáni [jsou] v knize Paralipomenon, až do času Jochanana syna Eliasibova.
24. Potom přední Levítové: Chasabiáš, Serebiáš, a Jesua syn Kadmielův, a bratří jejich naproti nim k chválení a oslavování [Boha,] podlé nařízení Davida muže Božího, třída proti třídě.
25. Mataniáš, Bakbukiáš, Abdiáš, Mesullam, Talmon, Akkub, držící stráž vrátných při domu pokladů u bran.
26. Ti [byli] za času Joiakima, syna Jesua, syna Jozadakova, a za času Nehemiáše vůdce, a Ezdráše kněze [a] učitele.
27. Ku posvěcování pak zdí Jeruzalémských shlédávali Levíty ze všech míst jejich, aby je přivedli do Jeruzaléma, aby vykonali posvěcení a veselí, a to s oslavováním a zpěvy, cymbály, loutnami a harfami.
28. Protož shromážděni jsou synové zpěváků, i z rovin okolo Jeruzaléma, i ze vsí Netofatských,
29. Též z domu Galgal, a z polí Gaba i Azmavet; nebo vsi stavěli sobě zpěváci okolo Jeruzaléma.
30. A očistivše se kněží a Levítové, očistili také lid, brány i zed.
31. Za tím rozkázal jsem vstoupiti knížatům Judským na zed, a postavil jsem dva houfy veliké oslavujících, z nichž [jedni] šli na pravo, od horní strany zdi k bráně hnojné.
32. A za těmi šel Hosaiáš a polovice knížat Judských,
33. Též Azariáš, Ezdráš, a Mesullam,
34. Juda, Beniamin, Semaiáš a Jeremiáš.
35. Potom za syny kněžskými s trubami Zachariáš syn Jonatana, syna Semaiášova, syna Mattaniášova, syna Michaiášova, syna Zakurova, syna Azafova.
36. A bratří jeho: Semaiáš, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael a Juda, Chanani s nástroji hudebnými Davida muže Božího, Ezdráš pak učitel před nimi.
37. Potom k bráně [u] studnice, kteráž naproti nim [byla,] vstupovali po stupních města Davidova, kudy se chodí na zed, a ode [zdi] při domě Davidově, až k bráně vodné k východu.
38. Houf pak druhý oslavujících bral se naproti [oněmno,] a já za nimi, a polovice lidu po zdi od věže Tannurim až ke zdi široké,
39. A od brány Efraim k bráně staré, a k bráně rybné, a věži Chananeel, a věži Mea, až k bráně bravné. I zastavili se v bráně stráže.
40. Potom zastavili se oba houfové oslavujících v domě Božím, i já, a polovice knížat se mnou.
41. Ano i kněží: Eliakim, Maaseiáš, Miniamin, Michaiáš, Elioenai, Zachariáš, Chananiáš, s trubami,
42. A Maaseiáš, Semaiáš, Eleazar, Uzi, Jochanan, Malkiáš, Elam a Ezer. Zpěváci pak zvučně zpívali s Izrachiášem představeným svým.
43. Obětovali také v ten den oběti veliké, a veselili se; nebo Bůh obveselil je veselím velikým. Ano i ženy a děti veselily se, tak že bylo slyšáno veselí Jeruzaléma opodál.
44. Mezi tím zřízeni jsou v ten den muži nad komorami k pokladům a k obětem, i k prvotinám a k desátkům, aby shromažďovali do nich s polí městských díly, zákonem vyměřené kněžím a Levítům; nebo veselil se Juda z kněží a Levítů přístojících,
45. Kteříž držeti měli stráž Boha svého, a stráž očišťování, a zpěváků i vrátných, podlé nařízení Davidova [a] Šalomouna syna jeho.
46. Nebo za času Davidova a Azafova od starodávna přední zpěváci k zpívání, chválení a oslavování Boha stáli před ním.
47. Pročež všecken Izrael za dnů Zorobábele a za času Nehemiáše dávali díly pro zpěváky a vrátné, na každý den stálé odměření, a odvodili [je] Levítům, Levítové pak dávali synům Aronovým.