Nehemiáš, 7.kapitola

Bible Kralická (1613):
1. A když byla dostavena zed, a zavěsil jsem vrata, a ustanoveni byli vrátní i zpěváci i Levítové,
2. Poručil jsem Chananovi bratru svému, a Chananiášovi hejtmanu hradu Jeruzalémského, (proto že on byl muž věrný a bohabojný nad mnohé),
3. A řekl jsem jim: Nechť nebývají otvírány brány Jeruzalémské, až obejde slunce, a když ti, jenž tu stávají, zavrou brány, [vy] ohledejte. A tak postavil jsem stráž z obyvatelů Jeruzalémských, každého v stráži jeho, a každého naproti domu jeho.
4. Město pak to bylo široké a veliké, ale lidu málo v ohradě jeho, a domové nebyli vystaveni.
5. Protož dal mi to Bůh můj v srdce mé, že jsem shromáždil přednější, a knížata i lid, aby byli vyčteni podlé pořádku rodů. I nalezl jsem knihu [o] rodu těch, kteříž se byli prvé přestěhovali, a našel jsem v ní napsáno:
6. Tito jsou lidé té krajiny, kteříž šli z zajetí [a] přestěhování toho, jakž [je] byl přestěhoval Nabuchodonozor král Babylonský, a navrátili se do Jeruzaléma a do Judstva, jeden každý do města svého.
7. Kteříž přišli s Zorobábelem, s Jesua, s Nehemiášem, Azariášem, Raamiášem, Nachamanem, Mardocheem, Bilsanem, Misperetem, Bigvajem, Nechumem, Baanou, počet mužů [z] lidu Izraelského:
8. Synů Farosových dva tisíce, sto sedmdesát dva;
9. Synů Sefatiášových tři sta sedmdesát dva;
10. Synů Arachových šest set padesát dva;
11. Synů Pachat Moábových, synů Jesua a Joábových, dva tisíce, osm set a osmnáct;
12. Synů Elamových tisíc, dvě stě padesát čtyři;
13. Synů Zattuových osm set čtyřidceti pět;
14. Synů Zakkai sedm set a šedesát;
15. Synů Binnui šest set čtyřidceti osm;
16. Synů Bebai šest set dvadceti osm;
17. Synů Azgadových dva tisíce, tři sta dvamecítma;
18. Synů Adonikamových šest set šedesáte sedm;
19. Synů Bigvai dva tisíce, šedesáte sedm;
20. Synů Adinových šest set padesát pět;
21. Synů Aterových z Ezechiáše devadesát osm;
22. Synů Chasumových tři sta dvadceti osm;
23. Synů Bezai tři sta dvadceti čtyři;
24. Synů Charifových sto a dvanáct;
25. Synů Gabaonitských devadesát pět;
26. Mužů Betlémských a Netofatských sto osmdesát osm;
27. Mužů Anatotských sto dvadceti osm;
28. Mužů Betazmavetských čtyřidceti dva;
29. Mužů Kariatjeharimských, Kafirských a Berotských sedm set čtyřidceti a tři;
30. Mužů Ráma a Gabaa šest set dvadceti jeden;
31. Mužů Michmas sto dvadceti dva;
32. Mužů z Bethel a Hai sto dvadceti tři;
33. Mužů z Nébo druhého padesáte dva;
34. Synů Elama druhého tisíc, dvě stě padesát čtyři;
35. Synů Charimových tři sta dvadceti;
36. Synů Jerecho tři sta čtyřidceti pět;
37. Synů Lodových, Chadidových a Onových sedm set dvadceti jeden;
38. Synů Senaa tři tisíce, devět set a třidceti.
39. Kněží: Synů Jedaiášových z domu Jesua devět set sedmdesát tři;
40. Synů Immerových tisíc, padesát dva;
41. Synů Paschurových tisíc, dvě stě čtyřidceti sedm;
42. Synů Charimových tisíc a sedmnáct.
43. Levítů: Synů Jesua [a] Kadmiele, synů Hodevášových sedmdesát čtyři.
44. Zpěváků: Synů Azafových sto čtyřidceti osm.
45. Vrátných: Synů Sallumových, synů Aterových, synů Talmonových, synů Akkubových, synů Chatita, synů Sobai, sto třidceti osm.
46. Netinejských: Synů Zicha, synů Chasufa, synů Tabbaot,
47. Synů Keros, synů Sia, synů Fadon,
48. Synů Lebana, synů Chagaba, synů Salmai,
49. Synů Chanan, synů Giddel, synů Gachar,
50. Synů Reaia, synů Rezin, synů Nekoda,
51. Synů Gazam, synů Uza, synů Paseach,
52. Synů Besai, synů Meunim, synů Nefisesim,
53. Synů Bakbuk, synů Chakufa, synů Charchur,
54. Synů Bazlit, synů Mechida, synů Charsa,
55. Synů Barkos, synů Sisera, synů Tamach,
56. Synů Neziach, synů Chatifa,
57. Synů služebníků Šalomounových, synů Sotai, synů Soferet, synů Ferida,
58. Synů Jaala, synů Darkon, synů Giddel,
59. Synů Sefatiášových, synů Chattil, synů Pocheret Hazebaim, synů Amon,
60. Všech Netinejských a synů služebníků Šalomounových tři sta devadesát dva.
61. Tito také [byli,] kteříž vyšli z Telmelach [a] Telcharsa: Cherub, Addon a Immer. Ale nemohli prokázati rodu otců svých a semene svého, že by z Izraele byli.
62. Synů Delaiášových, synů Tobiášových, synů Nekodových šest set čtyřidceti dva.
63. A z kněží: Synové Chabaiášovi, synové Kózovi, synové Barzillai [toho,] kterýž pojav sobě z dcer Barzillai Galádského manželku, nazván jest jménem jejich.
64. Ti vyhledávali jeden každý zapsánío sobě, chtíce prokázati rod svůj, ale nenašlo se. A protož zbaveni jsou kněžství.
65. A zapověděl jim Tirsata, aby nejedli z věcí svatosvatých, dokudž by nestál kněz s urim a tumim.
66. Všeho toho shromáždění pospolu čtyřidceti a dva tisíce, tři sta a šedesát,
67. Kromě služebníků jejich a děvek jejich, jichž bylo sedm tisíc, tři sta třidceti sedm. A mezi nimi bylo zpěváků a zpěvakyní dvě stě čtyřidceti pět.
68. Koní jejich sedm set třidceti šest, mezků jejich dvě stě čtyřidceti pět,
69. Velbloudů čtyři sta třidceti pět, oslů šest tisíc, sedm set a dvadceti.
70. Tehdy někteří z knížat [čeledí] otcovských dávali ku potřebám. Tirsata dal na poklad tisíc drachem zlata, bání padesát, sukní kněžských pět set a třidceti.
71. Knížata také [čeledí] otcovských dali na poklad ku potřebám dvadceti tisíc drachem zlata, a stříbra liber dva tisíce a dvě stě.
72. Což pak dali jiní z lidu, bylo zlata dvadcet tisíc drachem, a stříbra dva tisíce liber, a sukní kněžských šedesát sedm.
73. A tak osadili se kněží a Levítové, a vrátní i zpěváci, lid a Netinejští, i všecken Izrael v městech svých. I nastal měsíc sedmý, a synové Izraelští byli v městech svých.